ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ο NESCAFÉ σε πάει στο… 3ο NFL Athens»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Ο NESCAFÉ σε πάει στο… 3ο NFL Athens» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.facebook.com και ειδικότερα στην σελίδα του Διοργανωτή στο https://www.facebook.com/nescafe.gr/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δώρα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

Οι Είκοσι (20) νικητές του Διαγωνισμού, θα λάβουν ο καθένας από μία συμμετοχή  για το 3ο Nο Finish Line Athens (εφεξής ΝFL ATHENS), που θα διεξαχθεί τις ημέρες 10/04/2019 -14/04/2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)για οποιαδήποτε ημέρα/ες διεξαγωγής του NFL Athens. Η ως άνω συμμετοχή παρέχει στο νικητή το δικαίωμα να λάβει μέρος σε όλες τις ημέρες διεξαγωγής του ΝFL ATHENS.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περίπτωση που είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την  Πέμπτη 21/02/2019 ώρα 12:00 μ.μ. έως και το Σάββατο 23/02/2019, ώρα 11:59 μ.μ.

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει, μέσω του Διαδικτυακού τόπου, να απαντήσουν στην ερώτηση «Από ποια ποικιλία καφέ παράγεται ο Nescafé Classic πληκτρολογώντας την δική τους απάντηση στο πεδίο «Enter your answer», και να συμπληρώσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Με την υποβολή των ανωτέρω δεδομένων, ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Διοργανωτή, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή του να καταχωρηθεί.

Τα αρχεία τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διοργανωτή, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο ως άνω Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι νικητές των Δώρων θα αναδεικνύονται βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Δευτέρα 25/02/2019 , ώρα 14:00, στα γραφεία του Διοργανωτή. Η κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές, από τις οποίες θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Ο Διοργανωτής αυθημερόν από την διενέργεια της κλήρωσης: (α) θα γνωστοποιεί τα στοιχεία των νικητών, αναρτώντας αποκλειστικά και μόνο το Όνομα Χρήστη του Facebook (Facebook Username) στο Διαδικτυακό Τόπο και όχι οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο αυτών και (β) θα επικοινωνεί με τους νικητές του Διαγωνισμού, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, προκειμένου να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής των Δώρων.

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή, αναφορικά με την παραλαβή του Δώρου τους, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 12 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) , ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα γέννησης του δικαιώματός  του επί του Δώρου σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

10. Ευθύνη Διοργανωτή/ Τροποποίηση των Όρων.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

To NFL ATHENS διοργανώνεται από τον Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ 1877», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Προέκταση Αγίου Δημητρίου, και ο Διοργανωτής, παρέχει μόνο τη δυνατότητα συμμετοχής στο NFL ATHENS στους νικητές του Διαγωνισμού και συνεπώς δε φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς τη διεξαγωγή και διοργάνωση του NFL ATHENS, καθώς και για την, για οποιοδήποτε λόγο, ακύρωση ή αλλαγή των ημερομηνιών διεξαγωγής αυτού. Τέλος,  ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τη συμμετοχή του στο  NFL ATHENS ή σε σχέση με αυτή.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα (και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Facebook Username) των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους(v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην διεύθυνση [email protected] . Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 και 2106884111, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

13. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Τόπο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

14. Μη ευθύνη του Facebook

Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.