ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Nescafé Frappé @ Release Athens Festival 2019»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Nescafé Frappé @ Release Athens Festival 2019» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.facebook.com και ειδικότερα στην σελίδα του Διοργανωτή στο http://www.facebook.com/Nescafe.GR. ( περαιτέρω «Διαδικτυακός Τόπος»)

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,
β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περίπτωση που είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22/5/2019, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 27/5/2019, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει, μέσω του Διαδικτυακού τόπου, να επιλέξουν την φόρμα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία του μουσικού φεστιβάλ Release Athens Festival 2019, για την οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό (ήτοι φόρμα με ημερομηνία 08/06/2019 ή 14/06/2019 ή 16/06/2019) και να απαντήσουν σωστά στην αντίστοιχη ερώτηση, ήτοι:

- για το Σάββατο 08/06/2019 - «Πόσες χρονιές συμμετέχει ο Nescafé frappé στο Release Athens Festival;»,
- για την Παρασκευή 14/06/2019 «Ποια χρονιά ανακαλύφθηκε ο Nescafé frappé;» και
- για την Κυριακή 16/06/2019 - «Σε ποια πόλη ανακαλύφθηκε ο Nescafé frappé;».

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληκτρολογήσουν την απάντηση τους στο πεδίο «Enter your answer», και να συμπληρώσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Με την υποβολή των ανωτέρω δεδομένων, οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχθούν τους όρους του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Διοργανωτή, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί.

Τα αρχεία τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διοργανωτή, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό για όσες ημέρες του μουσικού φεστιβάλ Release Athens Festival 2019 επιθυμούν, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες. Σημειώνεται ότι κάθε νικητής θα λάβει μόνο ένα Δώρο, ακόμα και εάν αναδειχθεί νικητής σε περισσότερες κληρώσεις.

6. Δώρα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

Για τη φόρμα με ημερομηνία 08/06/2019:

- 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μονό εισιτήριο για το μουσικό φεστιβάλ Release Athens Festival 2019 που θα λάβει χώρα στις 08/06/2019 στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο Αττικής.

Για τη φόρμα με ημερομηνία 14/06/2019:

- 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μονό εισιτήριο για το μουσικό φεστιβάλ Release Athens Festival 2019 που θα λάβει χώρα στις 14/06/2019 στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο Αττικής.

Για τη φόρμα με ημερομηνία 16/06/2019:

- 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μονό εισιτήριο για το μουσικό φεστιβάλ Release Athens Festival 2019 που θα λάβει χώρα στις 16/06/2019 στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο Αττικής.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι νικητές των Δώρων θα αναδεικνύονται βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 28/5/2019, ώρα 14:00, στα γραφεία του Διοργανωτή.

Συνολικά θα γίνουν τρείς (3) κληρώσεις, ήτοι μια κλήρωση για κάθε ημέρα του μουσικού φεστιβάλ Release Athens Festival 2019 (08/06/2019, 14/06/2019 και 16/06/2019). Η κάθε κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω της αντίστοιχης φόρμας, και από κάθε κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Συνολικά, από τις τρείς (3) κληρώσεις που θα διεξαχθούν, θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές και τριάντα (30) επιλαχόντες.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Ο Διοργανωτής αυθημερόν από την διενέργεια κάθε κλήρωσης: (α) θα γνωστοποιεί τα στοιχεία των νικητών, αναρτώντας αποκλειστικά και μόνο το Όνομα Χρήστη του Facebook (Facebook Username) στο Διαδικτυακό Τόπο και όχι οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο αυτών και (β) θα επικοινωνεί με τους νικητές του Διαγωνισμού, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, προκειμένου να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής των Δώρων.

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 12. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια κάθε κλήρωσης, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, ή σε περίπτωση που δεν επικοινώνησε για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα γέννησης του δικαιώματός του επί του Δώρου σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες

και

(δ) έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους από τα ταμεία στην είσοδο του φεστιβάλ κατά την ημέρα της εκδήλωσης κατόπιν επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ. Μετά την παρέλευση της ημέρας του μουσικού φεστιβάλ Release Athens Festival 2019, για την οποία έχουν λάβει Δώρο (ήτοι 08/06/2019 ή 14/06/2019 ή 16/06/2019), οι νικητές του Διαγωνισμού χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους στο Δώρο.

9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

10. Ευθύνη Διοργανωτή/ Τροποποίηση των Όρων..

Το Release Athens Festival 2019 διοργανώνεται από την Fuzz Productions Ε.Ε., με έδρα το Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης & Αρτέμιδος 31 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ευάγγελο Μαρκαντώνη, και ο Διοργανωτής, παρέχει μόνο τη δυνατότητα συμμετοχής στο Release Athens Festival 2019 στους νικητές του Διαγωνισμού και συνεπώς δε φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς τη διεξαγωγή και διοργάνωση του Release Athens Festival 2019, καθώς και για την, για οποιοδήποτε λόγο, ακύρωση ή αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής αυτού. Τέλος, ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τη συμμετοχή του στο Release Athens Festival 2019 ή σε σχέση με αυτό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Facebook Username) και των νικητών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Facebook Username) του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], ειδικότερα δε μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους ή (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην διεύθυνση [email protected] .Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας).

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106884111 (από σταθερό ή κινητό με χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

13. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο Διαδικτυακό Τόπο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

14. Μη ευθύνη του Facebook

Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.