main content

NESCAFE Blend and Brew Activity finding new presenter campaign

Blend and Brew Activity Campaign

เงื่อนไขรายการ 

 1. กด Like Page : NESCAFE (https://www.facebook.com/Nescafe.TH)
 2. ถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู
 3. โพสต์ภาพใต้คอมเมนท์กิจกรรม พร้อมติด #NescafeBlendandBrew #กาแฟสดในซอง #พรีซองเตอร์คนใหม่
 4. แชร์โพสต์กิจกรรม และเปิดเป็น Public เพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
 5. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 12 เมษายน 2564 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 25

ของรางวัล
- สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล

- บัตรเงินสด 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

- ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรู จำนวน 10 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากผู้ที่โพสต์รูป และเขียนอธิบายได้โดนใจกรรมการที่สุด รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรมโดยขอสงวนสิทธิ์ลบโพสต์ คำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงโพสต์ คำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ มีการแก้ไข หรืออาจจะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่โพสต์คอมเมนต์ใน Facebook และเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ระหว่างระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/Nescafe.TH

วิธีการ และระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 เมษายน ก่อนเวลา 23.59น.

2. ผู้โชคดีต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่

  1. ชื่อ นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล   
  2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ได้รับรางวัล
  3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลของผู้ได้รับรางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชีผู้ใช้งาน Facebook ส่วนตัวของตนเองในการร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. บัญชีผู้ใช้งาน Facebook 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3. ขอสงวนสิทธิ์ลบคำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงคำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน Message ของ https://www.facebook.com/Nescafe.TH

ภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผล หากผู้ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

5. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 30 วัน หลังจากวันยืนยันสิทธิ์

6. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

8. พนักงานของบริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

9. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

10. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

12. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

14. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544