main content

Term & condition NESCAFE Robusta black roast Activity

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟกระป๋องสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า  NESCAFE Robusta Black Roast จำนวน 1 กระป๋องขึ้นไปจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565  ถึง วันที่   31 มีนาคม 2565 โดยสามารถเข้าร่วมรายการได้สองช่องทางดังนี้  

ช่องทางที่ 1 ร่วมรายการโดย ส่งห่วงผลิตภัณฑ์ NESCAFE Robusta Black Roast ที่เป็นห่วงสีดำเท่านั้น จำนวน 1 ห่วง พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือ ลงบนกระดาษเย็บติดมาพร้อมกับฝาห่วงผลิตภัณฑ์ แล้วส่งมาที่ตู้ ปณ. 22 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
ช่องทางที่ 2 ร่วมรายการโดย ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ผ่านทาง LINE Official Account: @NESCAFETH โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, จังหวัดที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานปัจจุบัน (ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดนั้นจะต้องถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง LINE Official เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกเลขที่ใต้ห่วงกระป๋องสีดำจำนวน 11 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8 โดยรหัสจากผลิตภัณฑ์เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋อง NESCAFE Robusta Black Roast 1 รหัส จะได้รับ 1 สิทธิ์

 1. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่องทาง ที่1  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,044 บาท จำนวน 286 รางวัล รวมมูลค่า 2,014,584 บาท (จำนวน 7 ครั้ง สำหรับการจับรางวัลครั้งที่1-6 จำนวน 44 รางวัล และ สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 7 จำนวน 22 รางวัล)และ กระป๋องทองคำหนัก 20 บาท  มูลค่ารางวัลละ 568,400 บาท จำนวน 1 รางวัล (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่7) รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่องทางที่ 2  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,044 บาท จำนวน 286 รางวัล รวมมูลค่า 2,014,584 บาท(จำนวน 7 ครั้ง สำหรับการจับรางวัลครั้งที่1-6 จำนวน 44 รางวัล และสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 7 จำนวน 22 รางวัล) และ กระป๋องทองคำ หนัก 20 บาท  มูลค่ารางวัลละ 568,400 บาท จำนวน 1 รางวัล (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่7)
 2. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะดำเนินการจับรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565 (2 กอง) ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (2 กอง) ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (2 กอง) ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2565 (2 กอง) ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2565(2 กอง) ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มีนาคม 2565(2 กอง) ครั้งที่ 7 วันที่ 5 เมษายน 2565(2 กอง)

สถานที่จับรางวัล  ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่1วันที่ 21 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 6 วันที่ 1 เมษายน 2565 และครั้งที่ 7 วันที่ 8 เมษายน 2565 ทาง  Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/ และ LINE Official Account: @NESCAFETH https://page.line.me/nescafeth

 1. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้โชคดีสำรองไม่ยืนยันตนเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์  จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เท่านั้น และต้องยืนยันตัวตนโดยนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, แสดงหน้าข้อมูลสมาชิกบัญชีไลน์ของตนที่ใช้สมัครสมาชิก LINE Official Account: @NESCAFETH และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน LINE Official Account: @NESCAFETH มาเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อมารับของรางวัลได้) ตามสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง)
 3. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ บัญชีผู้ใช้ Line Application ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้นตลอดระยะเวลาของรายการ  และผู้โชคดีที่ ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544  
 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่าย และ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ประเภทตู้ไปรษณย์ และลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรม LINE Official Account: @NESCAFETH เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 5. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
 6. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด   
 7. ติดต่อศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ ได้ที่เบอร์ 02-657-8601 Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/
 8. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 1629-1641/2564

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น