main content

เงื่อนไขรายการ ฝันที่เป็นจริง

NESCAFE Dream Come True Campaign

1.   ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ เจ้าของร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า  เนสกาแฟ  เบลนด์&บรู  แพ็ค 100 ซอง หรือ 90 ซอง รสชาติริช อโรมา หรือ เอสเปรสโซ โรสต์  จากร้านค้าส่งทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการ  ระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม 2564  ถึง วันที่   20 กันยายน 2564  ร่วมรายการโดย ส่งห่อแพ็ค 90ซองหรือ 100 ซอง (ซองพลาสติกใสหุ้มด้านนอก) ของเนสกาแฟ  เบลนด์&บรู  รสชาติริช อโรมา หรือ เอสเปรสโซ โรสต์  พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงบนกระดาษเย็บติดมาพร้อมกับห่อแพ็ค 90ซอง หรือ 100 ซอง ของผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ  เบลนด์&บรู  รสชาติริช อโรมา หรือ เอสเปรสโซ โรสต์  แล้วส่งมาที่ตู้ ปณ .22 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยห่อแพ็ค 90ซอง หรือ 100 ซอง  1 ห่อ ถือเป็น 1 สิทธิ์ ของผู้ร่วมรายการ จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป 

2.   รางวัลที่ 1 รางวัลปรับปรุงร้านค้า สำหรับใช้ซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อปรับปรุงร้านค้า มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 900,000 บาท รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Honda Wave110i มูลค่ารางวัลละ 50,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 252,500 บาท รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,280 บาท  จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 145,600 บาท (ราคาทองคำ ณ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ราคารวมค่ากำเหน็จ) รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 28  รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,297,600  บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

3.   เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  ถึง วันที่   20 กันยายน 2564  จับรางวัลวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00  น. จับรางวัล  ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 และประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564ทางเว็บไซต์ www.nescafe.co.th  และ โทรแจ้งโชคให้ผู้โชคดีทราบต่อไปประกาศรายชื่อผู้โชคดี

4.   ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ,ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา, มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้ง ผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป

5.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

6.   ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้

7.   ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ

8.   ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

10.   พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

11.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

12.   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 1162 www.nestle.co.th และ www.facebook.com/Nescafe.TH

13.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม

14.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือการทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

15.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16.   คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

17.   ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ใบอนุญาตเลขที่ 1057/2564

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น