main content

Terms and Condition: Snap joy smiley moment with Nescafe

กติกาการร่วมสนุกชิงรางวัลจาก กิจกรรม Snap joy smiley moment “Joinให้สุขทุกโมเมนต์กับเนสกาแฟ” 

1. วิธีการเข้าร่วมชิงรางวัล

1.1 ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปตนเองที่เว็บไซต์ https://nes.tl/SnapJoyTH เพื่อให้ได้รูปถ่ายที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Happiest” จากนั้นแคปรูปภาพดังกล่าวไว้แล้วนำมาร่วมชิงรางวัลที่ โพสต์กิจกรรม Snap joy smiley moment “Joinให้สุขทุกโมเมนต์กับเนสกาแฟ” ที่ เพจ Facebook : NESCAFE Thailand

1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมใช้บัญชี Facebook ของตนเองนำรูปภาพที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Happiest” ตามข้อ 1.1 มาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม Snap joy smiley moment “Joinให้สุขทุกโมเมนต์กับเนสกาแฟ” บนเพจ Facebook : NESCAFE Thailand และเขียนข้อความสั้นๆ อธิบาย “ช่วงเวลาความสุขกับเนสกาแฟในโมเมนต์ของคุณ” สำหรับกิจกรรมในรอบที่ 1 ต้องติดhashtag #ช่วงเวลาแห่งความสุขกับเนสกาแฟ #HappinessAnytimewithNESCAFE และสำหรับกิจกรรมในรอบที่ 2 ต้องติดhashtag #ช่วงเวลาแห่งความสุขกับเนสกาแฟ #Happinessnescafewithgulf ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม เพื่อชิงรางวัลในแต่ละรอบกิจกรรม


2. ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรมจะถูกแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 –  20 กันยายน 2565
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 – 28 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมชิงรางวัลในกิจกรรมรอบที่ 1 สามารถเข้าร่วมชิงรางวัลในกิจกรรมรอบที่ 2 ได้ แต่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมรอบที่ 1 แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในรอบที่ 2 อีก


3. วิธีการและวันที่ตัดสิน

3.1 คณะกรรมการจะทำการเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและขั้นตอนของกิจกรรมอย่างครบถ้วนและให้เหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดจำนวน 60 ท่านสำหรับกิจกรรมรอบที่ 1 และจำนวน 20 ท่านสำหรับกิจกรรมรอบที่ 2

3.2 คณะกรรมการจะทำการพิจารณาและตัดสินผู้ได้รับรางวัลที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ดังนี้

รอบที่ 1: วันที่ 21 กันยายน 2565  ในเวลา 18.00 น.
รอบที่ 2: วันที่ 29 กันยายน 2565 ในเวลา 10.00 น.


4. รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลสำหรับกิจกรรมในรอบที่ 1 มีดังนี้

1) รางวัลที่ 1: Giftset ประกอบด้วย Premium Bag 1 ชิ้น, Premium Box 1 ชิ้น, Netflix Card 1 ใบ และบัตรเติมเกม Roblox 1 ใบ มูลค่า 1,058 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 10,580 บาท
2) รางวัลที่ 2: Netflix Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท
3) รางวัลที่ 3: บัตรเติมเกม Roblox มูลค่า 300 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 9,000 บาท


ของรางวัลสำหรับกิจกรรมในรอบที่ 2 มีดังนี้

1) รางวัล Lucky fan สิทธิ์ถ่ายรูปคู่คุณกลัฟ คณาวุฒิ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่งาน NESCAFE Snap Joy ณ สยาม จำนวน 20 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลตลอดรายการกิจกรรมทั้งสิ้น 29,580 บาท


5. การประกาศผลรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกประกาศที่เพจ Facebook : NESCAFE Thailand ดังนี้
รอบที่ 1 : ประกาศผลในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น.
รอบที่ 2 : ประกาศผลในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น.


6. การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล
6.1 ผู้ได้รับรางวัลต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์ของตนเอง ผ่านช่องทาง Facebook messenger : NESCAFE Thailand ดังนี้

       รอบที่ 1 : ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565
       รอบที่ 2 : ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565

6.2 หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลท่านนั้นสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับสำรองต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นทดแทนได้

6.4 ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ทำตามกติกาครบถ้วน หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการทุจริตใดๆ หรือทำผิดข้อกำหนดใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์มิให้ผู้นั้นได้รับรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด


หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

2. รูปภาพที่นำมาร่วมกิจกรรมต้องเป็นรูปถ่ายของตนเอง หรือรูปถ่ายของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ท่านนำมาใช้ร่วมกิจกรรม โดยที่บุคคลดังกล่าวได้รับทราบกฎและกติกาของกิจกรรมนี้ รวมถึงรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) แล้ว และผู้ได้รับรางวัลจะพิจารณาจากผู้เป็นเจ้าของบัญชี Facebook ที่นำมาร่วมชิงรางวัลในกิจกรรม

3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับบัญชี Facebook ใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมและของรางวัล หากเห็นว่าอาจมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม นำรูปภาพของบุคคลอื่นมาร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่ได้รับการยินยอม เห็นว่าทุจริตในการรับรางวัลใดๆ หรืออาจมีการปลอมแปลงใดๆ  หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. สงวนสิทธิ์ของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คน (ตามบัตรประชาชน) ตลอดระยะเวลากิจกรรม

7. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ (Privacy Notice) แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ บัญชีFacebook รูปภาพ วิดีโอของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ

9. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยและเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้และที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นและทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้คิดคำบรรยายใต้ภาพ และไม่ได้นำภาพและคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นใด หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพและคำบรรยายใต้ภาพนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

11. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

13. พนักงานและครอบครัวบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ และรูปภาพบุคคลที่นำมาร่วมกิจกรรมต้องเป็นรูปภาพของบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์เช่นกัน หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 13 ปี จะถือเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

17. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-657-8601 หรือ 1162 กด 00

how to snapjoy

2. ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรมจะถูกแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 –  20 กันยายน 2565
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 – 28 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมชิงรางวัลในกิจกรรมรอบที่ 1 สามารถเข้าร่วมชิงรางวัลในกิจกรรมรอบที่ 2 ได้ แต่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมรอบที่ 1 แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในรอบที่ 2 อีก


3. วิธีการและวันที่ตัดสิน

3.1 คณะกรรมการจะทำการเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและขั้นตอนของกิจกรรมอย่างครบถ้วนและให้เหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดจำนวน 60 ท่านสำหรับกิจกรรมรอบที่ 1 และจำนวน 20 ท่านสำหรับกิจกรรมรอบที่ 2

3.2 คณะกรรมการจะทำการพิจารณาและตัดสินผู้ได้รับรางวัลที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ดังนี้

รอบที่ 1: วันที่ 21 กันยายน 2565  ในเวลา 18.00 น.
รอบที่ 2: วันที่ 29 กันยายน 2565 ในเวลา 10.00 น.


4. รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลสำหรับกิจกรรมในรอบที่ 1 มีดังนี้

1) รางวัลที่ 1: Giftset ประกอบด้วย Premium Bag 1 ชิ้น, Premium Box 1 ชิ้น, Netflix Card 1 ใบ และบัตรเติมเกม Roblox 1 ใบ มูลค่า 1,058 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 10,580 บาท
2) รางวัลที่ 2: Netflix Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท
3) รางวัลที่ 3: บัตรเติมเกม Roblox มูลค่า 300 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 9,000 บาท


ของรางวัลสำหรับกิจกรรมในรอบที่ 2 มีดังนี้

1) รางวัล Lucky fan สิทธิ์ถ่ายรูปคู่คุณกลัฟ คณาวุฒิ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่งาน NESCAFE Snap Joy ณ สยาม จำนวน 20 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลตลอดรายการกิจกรรมทั้งสิ้น 29,580 บาท


5. การประกาศผลรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกประกาศที่เพจ Facebook : NESCAFE Thailand ดังนี้
รอบที่ 1 : ประกาศผลในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น.
รอบที่ 2 : ประกาศผลในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น.


6. การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล
6.1 ผู้ได้รับรางวัลต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์ของตนเอง ผ่านช่องทาง Facebook messenger : NESCAFE Thailand ดังนี้

       รอบที่ 1 : ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565
       รอบที่ 2 : ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565

6.2 หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลท่านนั้นสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับสำรองต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นทดแทนได้

6.4 ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ทำตามกติกาครบถ้วน หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการทุจริตใดๆ หรือทำผิดข้อกำหนดใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์มิให้ผู้นั้นได้รับรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด


หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

2. รูปภาพที่นำมาร่วมกิจกรรมต้องเป็นรูปถ่ายของตนเอง หรือรูปถ่ายของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ท่านนำมาใช้ร่วมกิจกรรม โดยที่บุคคลดังกล่าวได้รับทราบกฎและกติกาของกิจกรรมนี้ รวมถึงรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) แล้ว และผู้ได้รับรางวัลจะพิจารณาจากผู้เป็นเจ้าของบัญชี Facebook ที่นำมาร่วมชิงรางวัลในกิจกรรม

3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับบัญชี Facebook ใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมและของรางวัล หากเห็นว่าอาจมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม นำรูปภาพของบุคคลอื่นมาร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่ได้รับการยินยอม เห็นว่าทุจริตในการรับรางวัลใดๆ หรืออาจมีการปลอมแปลงใดๆ  หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. สงวนสิทธิ์ของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คน (ตามบัตรประชาชน) ตลอดระยะเวลากิจกรรม

7. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ (Privacy Notice) แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ บัญชีFacebook รูปภาพ วิดีโอของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ

9. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยและเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้และที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นและทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้คิดคำบรรยายใต้ภาพ และไม่ได้นำภาพและคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นใด หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพและคำบรรยายใต้ภาพนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

11. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

13. พนักงานและครอบครัวบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ และรูปภาพบุคคลที่นำมาร่วมกิจกรรมต้องเป็นรูปภาพของบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์เช่นกัน หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 13 ปี จะถือเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

17. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-657-8601 หรือ 1162 กด 00