main content
Mixes Lucky Draw Campaign

กิจกรรมแคมเปญ “เนสกาแฟแจกหนักโชคทอง 100 วัน 1,000 เส้น”

รายละเอียดกิจกรรมแคมเปญ “เนสกาแฟแจกหนักโชคทอง 100 วัน 1,000 เส้น” (ขยายเวลา)

เงื่อนไขรายการ

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไป ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เบลนด์ แอนด์ บรู รสใดก็ได้ หรือ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รสใดก็ได้ หรือ เนสกาแฟ ลาเต้ รสใดก็ได้ (ขนาดความจุไม่เกิน 36 กรัม) ณ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยส่งซองเปล่าที่ร่วมรายการ จำนวน 5 ซอง เย็บติดกัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือลงบนกระดาษ แนบติดมาพร้อมกับชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ซอง และส่งมาที่ ตู้ ปณ.22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยชิ้นส่วน 5 ซองชิ้นส่วน ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วน ของผู้ร่วมรายการทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
 2. รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมรายการ รางวัลรายเดือนแก้วทองคำ หนัก 40 บาท มูลค่ารางวัลละ 1,168,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 3,504,000 รางวัลรายสัปดาห์ทองคำตำลึงหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 58,000 บาท จำนวน 28รางวัล รวมมูลค่า 1,624,000 รางวัลรายวันสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 7,231.5 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่า 7,231,500 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563) รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 1,031 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,359,500 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 3. ระยะเวลาเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดจับรางวัล 13 ครั้ง ได้แก่ ที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 30 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โดยมีกำหนดการจับรางวัล จำนวน 13 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 จำนวน 184 รางวัล ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 72 รางวัล ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 73 รางวัล ครั้งที่ 4-7 วันที่ 17,24 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 1,8 ธันวาคม 2563 จำนวนครั้งละ 72 รางวัล ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จำนวน 73 รางวัล ครั้งที่ 9-12 วันที่ 22,29 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 5,12 มกราคม 2564 จำนวนครั้งละ 72 รางวัล ครั้งที่ 13 วันที่ 18 มกราคม 2564 จำนวน 53 รางวัล
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.facebook.com/Nescafe.TH วันที่ 30 ตุลาคม 2563 วันที่ 6,13,20,27 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 4,11,18,25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4,8,15,22 มกราคม 2564
 5. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ,ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา, มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้ง ผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
 8. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
 9. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 11. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 13. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 1162 www.nestle.co.th และ www.facebook.com/Nescafe.TH
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือการทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 18. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 1280/2563

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น