main content

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมลุ้นรวยเต็มเหนี่ยวรับหน้าร้อนกับเนสกาแฟกระป๋อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

เนสกาแฟขอบคุณที่ร่วมสนุกในกิจกกรม "ลุ้นรวยเต็มเหนี่ยวรับหน้าร้อนกับเนสกาแฟกระป๋อง" และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 2 บาท  มูลค่ารางวัลละ 57,960 บาท จำนวน 1 รางวัล                

1. มงคล นันต๊ะ

                       

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX160.  มูลค่ารางวัลละ 83,300 บาท จำนวน 1 รางวัล               

1. บรรณจบ พวงมาลัย

                       

รางวัลที่ 3 ทองคำ หนัก 1สลึง  มูลค่ารางวัลละ 7,194 บาท จำนวน 30 รางวัล                      

1. สมบูรณ์ ปิยะสุจริตพร

2. โสทะลา ศรีสนอง

3. สะโอด ดวงสนอง

4. ลำดวน พรไพร

5. กิตติมล กันตะสร

6. ธรรมรัตน์ สกุลสินเพ็ชร

7. จิรัฐติการ วงศ์จันทร์มา

8. วชิระ การุณย์

9. สันติพงษ์ ล้ำเลิศ

10. อรรถสิทธิ์ ธรรมนาม

11. มาวิน พงษ์สุทธิยากร

12. วิษณุ สถาพรพินิจกิจ

13. ประยูร นงศ์นอก

14. นันทเรศ ลักขณ

15. ศุภาราช แสงศร

16. ทัศนาพร ปํญญาคำ

17. กัญญารัตน์ เตียวเกตุ

18. บุญเรือง  รุจิมัย

19. กัลยาณี ทัศนชัยสิทธิ์

20. สมโภช แซ่จิว

21. พงษ์ศักดิ์ ลิ้มโฆษิต

22. เทิศศักดิ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์

23. สุภาภทร โป๊ะโดง

24. จิรปะภา อุปการะ

25. นงค์ราม วรมงคลศรี

26. ปณิธาน เจริญวานิช

27. ไอรินลดา ทองมี

28. ชวลิต ธนศรีสถิตย์

29. สุชาติ  กิตติวัฒนะกุล

30. สุนันทา มั่งมี

 

เงื่อนไขและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. ของรางวัลขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้โชคดีที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
 2. หลังจากที่ผู้โชคดีได้รับแจ้งผลทางโทรศัพท์ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด จะส่งใบแจ้งโชคให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ สำหรับการรับรางวัล ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนด้วยเอกสารดังนี้ 

1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 

2) สำเนาทะเบียนบ้านรับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ 

3) ใบแจ้งโชคที่ได้รับตัวจริง  

ที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป

 1. กติกาการตัดสินทางบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด จะรวบรวมชิ้นส่วนคูปองที่มีผู้เข้าร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมด แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนคูปองทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนคูปองต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่าย และ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน       
 3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 101/2544
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล เช่น ค่าจดทะเบียนรถ และ ค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น
 6. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ เกิดความชำรุด เสียหาย หรือมีข้อบกพร่อง ผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการได้โดยตรง
 7. ชิ้นส่วนคูปองที่ร่วมรายการจะต้องผ่านการตรวจสอบ และยืนยันจากบริษัทฯ ว่าเป็นของจริงก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าชิ้นส่วนคูปองที่ร่วมกิจกรรมได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นของที่ทำปลอมขึ้น หรือมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้นฉบับ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือไม่ได้มาจากการจัดรายการครั้งนี้ หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือเกิดจากการตั้งใจฉ้อโกง ทางบริษัทฯ ถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะทันที 
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วนคูปองที่ร่วมกิจกรรม การส่งคูปองผิดสถานที่ หรือการส่งคูปองชิงโชคไม่ตรงตามกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรม หรือต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้อความบนชิ้นส่วนคูปองไม่ชัดเจนโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ
 9. ชิ้นส่วนคูปองเพื่อร่วมกิจกรรมจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทันที เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ส่งชิ้นส่วนคูปองที่กล่องรับชิ้นส่วน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนคูปองที่ส่งมาร่วมกิจกรรมไว้เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว
 10. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด
 12. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 13. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ร่วมถึงบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. เลขที่ใบอนุญาต 26/2565
 15. หากมีคำถามหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ผู้บริโภค เนสท์เล่ ได้ที่เบอร์ 02-657-8657 กด 0 และ  Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH