main content

เนสกาแฟ สานฝันให้เป็นจริง ยิ่งขาย ยิ่งได้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรู

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฝันที่เป็นจริง"

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลปรับปรุงร้านค้า สำหรับใช้ซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อปรับปรุงร้านค้า มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 900,000 บาท

 1. ร้านยานุมาตร 085-494xxxx
 2. ร้านน้องแชมป์มินิมาร์ท 081-760xxxx
 3. ร้านสหกรณ์นาแค 062-116xxxx

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Honda Wave110i มูลค่ารางวัลละ 50,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 252,500 บาท

 1. ร้านกว่างมินิมาร์ท 081-967xxxx
 2. นวลทิพย์ อติชาติวงษ์ 082-459xxxx
 3. กัลยา จันทร์ทิพย์ 085-614xxxx
 4. ร้านพรพรรณการค้า  089-578xxxx
 5. สุภัทรา ถังทอง 080-913xxxx

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,280 บาท  จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 145,600 บาท (ราคาทองคำ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ราคารวมค่ากำเหน็จ)

 1. อาทิตย์   ระยับ  081-046xxxx
 2. ร้านวาสนา 084-410xxxx
 3. ร้านลาดใหญ่ขายถูก 095-401xxxx
 4. ร้านกิตติพงษ์เหล่าศรี ชฎาภรณ์ เหล่าศรี 081-497xxxx
 5. สมพิศ     อินโนนเชือก 085252xxxx
 6. ชัยวัฒน์  คงดี 087-869xxxx
 7. ร้านวีรศักดิ์ 061-928xxxx
 8. รัชนี        ทำประเสริฐ 094-380xxxx
 9. หลีเค่ง    ฐานทองอรุณ 089-696xxxx
 10. ร้านแก้วมูลหล้าอินเชื้อ 054-22xxxx
 11. ภีมสินี     สนั่นไหว 085-163xxxx
 12. อำนาจ    เติมมธุรพจน์ 081-646xxxx
 13. ร้านป้าติ๋ว 065-496xxxx
 14. ร้านพลูทรัพย์ 080-470xxxx
 15. พรรณจบ              พวงมาลัย 065-524xxxx
 16. เฉลียง     ลี้ภัยรัตน์  087-317xxxx
 17. นาวา      คำแสน 084-303xxxx
 18. กาญจนา ละม่อม 065008xxxx
 19. ร้านประเสริฐ 088-726xxxx
 20. ชนม์นิภา  โชติวีระสถานนท์ 061-165xxxx

ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับผู้โชคดี และการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
2. สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้งผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
5.
ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ

7. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

9.   พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
10. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

11.   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 1162 www.nestle.co.th และ www.facebook.com/Nescafe.TH
12.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/36SPy6v

13.   ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ใบอนุญาตเลขที่ 1056/2564

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น