main content
Mixes winner announcement

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จากกิจกรรม “เนสกาแฟจัดให้”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i มูลค่ารางวัลละ 50,500 บาท จำนวน 6 รางวัล

1. พัทธ์ธีรา เล่ห์สิงห์

2. กัญญภา ฉันทพิชชา

3. อรรถพล อารีพัฒน์

4. ศศิธร     คำศิริ

5. อดิศักดิ์ จันทร์วัง

6. นิภาพร  อิศรานุวัฒน์

 

รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,142 บาท จำนวน 35 รางวัล

1. นงค์เยาว์     อึ้ง

2. ช่อลดา       อินคำ

3. รัตนโชติ    นะรายรัมย์

4. จิระพงษ์     สุริกุลไพบูลย์

5. พงศ์พิทูร    อภิวัฒิจุทานนท์

6. รณชัย         พันธ์นนท์

7. ขวัญตา       เสนจันทร์มิไชย

8. รจนา          เนื่องจำนงค์

9. ชัชพิสิฐ      อุตส่าห์

10. ไพรินทร์    ด่านกุลชัย

11. ศักดา          ช่วงชัย

12. จรัล             มาคำ

13. สัมฤทธิ์      ค่ำคูณ

14. ไกรอำพร   หาญสระดู

15. ประเสริฐ   อภิรักษ์คุณากร

16. วุฒิ              เหมบุตร

17. ชาญ            สิริกังวาฬ

18. พิณมณี       มณีโชติ

19. สายสมร     นาราศรี

20. พิชิตพงษ์    บรรพตรุ่งรัตน์

21. วารี             สีขาว

22. บังอร          อารักษ์ศักดิ์

23. ชัยธวัช       วิมลธรรมวัฒน์

24. ทองพูน      จีนเกา

25. นฤมล         ค้ำจุน

26. นิพนธ์        ปานอินทร์

27. นาถตยา     โมดา

28. สุนีรัตน์      พนาลือชาวรโชติ

29. วัลลา          หงษ์เวียงจันทร์

30. สายสุรีย์     พรหมไพ

31. ประภัสสร ศรีเมือง

32. จีระชัย        แซ่เฮง

33. ดรุณี           หาชิต

34. พรติกาญจน์ ชัยกุล

35. วรัญญา       อ้อมตลาด
 

รางวัลบัตรกำนัลแม็คโครมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. รำพึง           ศรีมงคล

2. กนกศักดิ์    ศิษย์วิโรจน์

3. สุพรรณญา สกุทน

4. กิ่งแก้ว        จิตรารัชช์

5. บัญชา         จานมาตร

6. เสน่ห์          พริ่งนุช

7. พยอม         นทจันทร์

8. ผกากรอง   ดาวแก้ว

9. สุนิสา         ลิวันดต

10. พรชัย          ปิ่นสี

11. พัทยา          โยลัง

12. สุรแอม       คำธิศรี

13. จิราภรณ์     มะกอกคำ

14. อิสรีย์          จริยากุลวงศ์

15. อัมพร         พละสาร

16. วิไลลักษณ์ สุริยะกระจ่าง

17. สวนีย์         เกรียงเกรียติก้อง

18. ชัยฤทธิ       ฤทธิฤาธร

19. พงศธร       ภูมูลธร

20. ปรีดา          พรานบุญ

21. วันเพ็ญ       แช่มบำรุง

22. ผดุงศักดิ์     มาคำ

23. มานิตย์       แดงสีพลอย

24. วรินทร์       เจริญคลองตาล

25. วิไลลักษณ์ หามาแสง

26. เกียรติกุล    วงค์สุวรรณ

27. เมยวดี         ลังชมนากุล

28. ชนิดาภา     เจือจันทร์

29. ศรีรัตน์       พุทธา

30. ปู        พฤกษา

31. น้ำตาล        อนันทกาญจน์

32. สุจินดา       ภูวชัยวิเวทย์

33. ขวัญ            บัวเขียว

34. นิติพนธ์      ฉัตรตระกูล

35. เกศรินทร์   แก้วนนท์

36. นาฬิกา       ผิวขาว

37. อนุชิต         คำอ้อย

38. หนึ่งฤทัย    บัวทอง

39. จักรินทร์    บัวดี

40. เชาวลิต       อักษร

41. พิมพ์ชญา   เมี้ยนเอี่ยม

42. บัวศรี          ชาติประสพ

43. รัตนเทพ     ร่มโพรีย์

44. นารม          เสริมศรีสัมพันธ์

45. เดชาณัฐ     นกมั่น

46. วิสันต์         ปิยะศรีสกุล

47. จันทร์จิรา   สุนทรชัย

48. สนั่น           ชำนาญกิจ

49. เทวี              เกียงมี

50. จิรัชยา        วัฒนะ

51. สงกรานต์  นาพอง

52. วนิดา          พานิชวงกิจ

53. นันทิยาลักษณ์  พิทักษ์

54. สุทธิพงษ์   ต้นโพธิ์

55. ช่วงโชติ     ดำสนิท

56. ดนัย            สวัสดิ์

57. วินัย            เนตรสังข์

58. ดุรงค์          ยืนยิ่ง

59. สุรพล         สาระพันธ์

60. ณัฐกานต์   อุทัยแพน

61. พรศักดิ์       ไพรไพศาลกิจ

62. ปาริชาติ     เข็มลัด

63. วุฒิชัย         เทพนะ

64. สนิท           อร่ามวิทย์

65. จำเนียร       บุญสม

66. จิรดา           อร่ามดิลกรัตน์

67. คำแหง        บุญทศ

68. อติรัตน์       สำราญรมย์

69. วิภาวรรณ  มาแพร

70. เกื้อกูล        แสงสิงห์

71. อรุณี           สายเสมา

72. วาสนา        อาจทวีกุล

73. ธีรวัจน์       อภิวัฒิจุทานนท์

74. พรเกษม     พรหมลิ

75. นิติยา          นาคูสิน

76. ญาณิศา      ชอบดี

77. ธิดารัตน์     อยู่คง

78. กนกลดา    พักสกุล

79. พรชนก      นันภิวงศ์

80. อรจิรา        ศรีจำเริญ

81. กมลวรรณ สุขสุด

82. อารีวรรณ  พวงมาลัย

83. หยาดทิพย์  วงศ์ดี

84. สงคราม     นามราช

85. จิดาภา        ใจรันดี

86. กรณิการ์    แบ่งใจ

87. บุญชู           ม่วงพรหม

88. วิลาวัลย์      ต่อมแก้ว

89. อรุณกมล   หอมทรง

90. พรทิพย์      กลิ่นนอย

91. สุทิน           ปรารถนาผล

92. พเนตร        มีสวัสดิ์

93. พันธ์           ลีสา

94. พิรุณศักดิ์   อังคณาแสงมณี

95. เพชรลดา    ก๋ามะสว่าง

96. สมพร         กนกสิริขริน

97. บัวทับ         ไชยา

98. วิษณุ           สถาพรพินิจกิจ

99. ประทุม       ทองบำรุง

100. สุมาลี          อภิรมยานนท์

 

ตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับผู้โชคดี และการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
2. สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้งผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1
,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ

7. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

9. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
10. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

11.   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 1162 www.nestle.co.th และ www.facebook.com/Nescafe.TH
12.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/36SPy6v

13.   ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ใบอนุญาตเลขที่ 1056/2564

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น