DANH SÁCH CỬA HÀNG CIRCLE K TOÀN QUỐC

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Đường

Quận

Tỉnh/Thành phố

Circle K HCM 36 Hai Ba Trung

36 Hai Ba Trung, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Hai Ba Trung

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 95 Le Thanh Ton

95 Le Thanh Ton, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Le Thanh Ton

1

Thanh pho Ho Chi Minh

7Circle K HCM 75 Thanh Thai

75 Thanh Thai, 14, Q. 10, HCM

Thanh Thai

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 6 Thao Dien

6 Thao Dien, Thao Dien, Q. 2, HCM

Thao Dien

2

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 251 De Tham

251 De Tham, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

De Tham

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 9 Cong Truong Lam Son

9 Cong Truong Lam Son, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Cong Truong Lam Son

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 69 Ho Tung Mau

69 Ho Tung Mau, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Ho Tung Mau

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 1 Nguyen Thong

1 Nguyen Thong, 9, Q. 3, HCM

Nguyen Thong

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM Phu My Hung

Phu My Hung, Tan Phu, Q. 7, HCM

Phu My Hung

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 238 Ly Tu Trong

238 Ly Tu Trong, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Ly Tu Trong

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 148 Le Thi Rieng

148 Le Thi Rieng, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Le Thi Rieng

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 28/8 Bui Vien

28/8 Bui Vien, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 50 Bui Vien

50 Bui Vien, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 201 Pham Ngu Lao

201 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Pham Ngu Lao

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 129F-95I Ben Van Don

129F-95I Ben Van Don, 6, Q. 4, HCM

Ben Van Don

4

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 366 Vo Van Ngan

366 Vo Van Ngan, Binh Tho, Q. Thu Duc, HCM

Vo Van Ngan

Thu Duc

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 70 Dong Nai

70 Dong Nai, 15, Q. 10, HCM

Dong Nai

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 704 Su Van Hanh

704 Su Van Hanh, 12, Q. 10, HCM

Su Van Hanh

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 31 Ba Huyen Thanh Quan

31 Ba Huyen Thanh Quan, 6, Q. 3, HCM

Ba Huyen Thanh Quan

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 555 Su Van Hanh

555 Su Van Hanh, 13, Q. 10, HCM

Su Van Hanh

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 65C Nguyen Thai Hoc

65C Nguyen Thai Hoc, Cau Ong Lanh, Q. 1, HCM

Nguyen Thai Hoc

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 13 Ton Dan

13 Ton Dan, 13, Q. 4, HCM

Ton Dan

4

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 118 Doc Lap

118 Doc Lap, Tan Thanh, Q. Tan Phu, HCM

Doc Lap

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 293 Pham Ngu Lao

293 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Pham Ngu Lao

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 45 Ly Tu Trong

45 Ly Tu Trong, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Ly Tu Trong

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 22L Vu Huy Tan

22L Vu Huy Tan, 3, Q. Binh Thanh, HCM

Vu Huy Tan

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 1 Cong Truong Tu Do

1 Cong Truong Tu Do, 19, Q. Binh Thanh, HCM

Cong Truong Tu Do

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 9 Nguyen Kim

9 Nguyen Kim, 12, Q. 5, HCM

Nguyen Kim

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 459/8A Nguyen Thi Thap

459/8A Nguyen Thi Thap, Tan Quy, Q. 7, HCM

Nguyen Thi Thap

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 27Bis Ton That Tung

27Bis Ton That Tung, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Ton That Tung

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 199 Duong So 17

199 Duong So 17, Tan Quy, Q. 7, HCM

So 17

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 374 Le Van Sy

374 Le Van Sy, 14, Q. 3, HCM

Le Van Sy

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 273 Le Thanh Ton

273 Le Thanh Ton, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Le Thanh Ton

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 220 Nguyen Trong Tuyen

220 Nguyen Trong Tuyen, 8, Q. Phu Nhuan, HCM

Nguyen Trong Tuyen

Phu Nhuan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM Sky Garden 2

Sky Garden 2, Tan Phong, Q. 7, HCM

Garden 2

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 178A Nguyen Chi Thanh

178A Nguyen Chi Thanh, 3, Q. 10, HCM

Nguyen Chi Thanh

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 20-22 Su Van Hanh

20-22 Su Van Hanh, 9, Q. 5, HCM

Su Van Hanh

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 60 Lam Van Ben

60 Lam Van Ben, Tan Kieng, Q. 7, HCM

Lam Van Ben

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 54 Ton That Thiep

54 Ton That Thiep, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Ton That Thiep

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 17 D5

17 D5, 22, Q. Binh Thanh, HCM

D5

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 48 Dinh Tien Hoang

48 Dinh Tien Hoang, Da Kao, Q. 1, HCM

Dinh Tien Hoang

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 45 Tan My

45 Tan My, Tan Phu, Q. 7, HCM

Tan My

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 07 Thi Sach

07 Thi Sach, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Thi Sach

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 81 Bui Vien

81 Bui Vien, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 11 Nguyen Van Trang

11 Nguyen Van Trang, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Nguyen Van Trang

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 40 Thu Khoa Huan

40 Thu Khoa Huan, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Thu Khoa Huan

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 290C An Duong Vuong

290C An Duong Vuong, 4, Q. 5, HCM

An Duong Vuong

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 71 Nguyen Thai Binh

71 Nguyen Thai Binh, Nguyen Thai Binh, Q. 1, HCM

Nguyen Thai Binh

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 180 Nguyen Hong Dao

180 Nguyen Hong Dao, 14, Q. Tan Binh, HCM

Nguyen Hong Dao

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 225A Hoang Hoa Tham

225A Hoang Hoa Tham, 13, Q. Tan Binh, HCM

Hoang Hoa Tham

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 8A/11D1 Thai Van Lung

8A/11D1 Thai Van Lung, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Thai Van Lung

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 124 Pho Quang

124 Pho Quang, 9, Q. Phu Nhuan, HCM

Pho Quang

Phu Nhuan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 171B Hoang Hoa Tham

171B Hoang Hoa Tham, 13, Q. Tan Binh, HCM

Hoang Hoa Tham

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 162 Nguyen Cong Tru

162 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh, Q. 1, HCM

Nguyen Cong Tru

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 105 Nguyen Duc Canh

105 Nguyen Duc Canh, Tan Phong, Q. 7, HCM

Nguyen Duc Canh

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 62 Nguyen Khoai

62 Nguyen Khoai, 2, Q. 4, HCM

Nguyen Khoai

4

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 109 Ton Dat Tien

109 Ton Dat Tien, Tan Phu, Q. 7, HCM

Ton Dat Tien

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 190B Phan Van Tri

190B Phan Van Tri, 12, Q. Binh Thanh, HCM

Phan Van Tri

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 126 Duong so 15

126 Duong so 15, Tan Kieng, Q. 7, HCM

15

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 315B Bui Huu Nghia

315B Bui Huu Nghia, 1, Q. Binh Thanh, HCM

Bui Huu Nghia

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 32 Bui Thi Xuan

32 Bui Thi Xuan, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Bui Thi Xuan

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 49 Nguyen Van Bao

49 Nguyen Van Bao, 4, Q. Go Vap, HCM

Nguyen Van Bao

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 327 Pham Ngu Lao

327 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao, Q. 1, HCM

Pham Ngu Lao

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 6 Quach Van Tuan

6 Quach Van Tuan, 12, Q. Tan Binh, HCM

Quach Van Tuan

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 48 Phan Van Han

48 Phan Van Han, 19, Q. Binh Thanh, HCM

Phan Van Han

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 43 Pham Ngoc Thach

43 Pham Ngoc Thach, 6, Q. 3, HCM

Pham Ngoc Thach

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 74A1 Hai Ba Trung

74A1 Hai Ba Trung, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Hai Ba Trung

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 268 Ly Thuong Kiet

268 Ly Thuong Kiet, 14, Q. 10, HCM

Ly Thuong Kiet

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM RMIT

Dai lo Nguyen Van Linh, Tan Phong, Q. 7, HCM

Nguyen Van Linh

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM ST-04 Riverside Residence

ST-04 Riverside Residence, Phu My, Q. 7, HCM

Riverside Residence

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM SC15 Canh Vien 3

SC15 Canh Vien 3, Tan Phong, Q. 7, HCM

Canh Vien 3

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 257A Nguyen Trai

257A Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh, Q. 1, HCM

Nguyen Trai

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 67 Le Duc Tho

67 Le Duc Tho, 7, Q. Go Vap, HCM

Le Duc Tho

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 243 Ly Tu Trong

243 Ly Tu Trong, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Ly Tu Trong

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 218 Hoa Hao

218 Hoa Hao, 3, Q. 10, HCM

Hoa Hao

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 58 Lu Gia

58 Lu Gia, 15, Q. 11, HCM

Lu Gia

11

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 15 Bui Bang Doan

15 Bui Bang Doan, Tan Phong, Q. 7, HCM

Bui Bang Doan

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 217 Nguyen Van Cu

217 Nguyen Van Cu, 4, Q. 5, HCM

Nguyen Van Cu

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 4-6 Duong So 10

4-6 Duong So 10, 13, Q. 6, HCM

10

6

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 160 Duong So 19

160 Duong So 19, Binh Tri Dong, Q. Binh Tan, HCM

19

Binh Tan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 91 Duong So 204 Cao Lo

91 Duong So 204 Cao Lo, 4, Q. 8, HCM

Cao Lo

8

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 184 Le Duc Tho

184 Le Duc Tho, 6, Q. Go Vap, HCM

Le Duc Tho

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 172 Nguyen Thi Tan

172 Nguyen Thi Tan, 15, Q. 8, HCM

Nguyen Thi Tan

8

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 197-199 Dien Bien Phu

197-199 Dien Bien Phu, 15, Q. Binh Thanh, HCM

Dien Bien Phu

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 173 Ly Tu Trong

173 Ly Tu Trong, Ben Thanh, Q. 1, HCM

Ly Tu Trong

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM C002 Pham Thai Buong

C002 Pham Thai Buong, Tan Phong, Q. 7, HCM

Pham Thai Buong

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 58 Pham Van Nghi

58 Pham Van Nghi, Tan Phong, Q. 7, HCM

Pham Van Nghi

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 16-18 Vinh Hoi

16-18 Vinh Hoi, 4, Q. 4, HCM

Vinh Hoi

4

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 21 Thach Lam

21 Thach Lam, Hiep Tan, Q. Tan Phu, HCM

Thach Lam

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 193 Duong So 1

193 Duong So 1, Binh Tri Dong B, Q. Binh Tan, HCM

1

Binh Tan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K BDG DHBK Binh Duong

DHBK Binh Duong, Dong Hoa, Di An, Binh Duong

Dong Hoa

Binh Duong

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 29 Le Loi

29 Le Loi, 4, Q. Go Vap, HCM

Le Loi

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 29 Trinh Dinh Thao

29 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh, Q. Tan Phu, HCM

Trinh Dinh Thao

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 12 Pham Van Nghi

12 Pham Van Nghi, Tan Phong, Q. 7, HCM

Pham Van Nghi

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 82 Nguyen Hue

82 Nguyen Hue, Ben Nghe, Q. 1, HCM

Nguyen Hue

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 22 Nguyen Truong To

22 Nguyen Truong To, 12, Q. 4, HCM

Nguyen Truong To

4

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 18 Binh Phu

18 Binh Phu, 11, Q. 6, HCM

Binh Phu

6

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 27 Binh Phu

27 Binh Phu, 10, Q. 6, HCM

Binh Phu

6

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 5A Cho Lon

5A Cho Lon, 11, Q. 6, HCM

Cho Lon

6

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 2 Nguyen Khac Vien

2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu, Q. 7, HCM

Nguyen Khac Vien

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 279 Tran Binh Trong

279 Tran Binh Trong, Q. 5, HCM

Tran Binh Trong

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 45 Thong Nhat

45 Thong Nhat, Q. Thu Duc, HCM

Thong Nhat

Thu Duc

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 144 Le Trong Tan

144 Le Trong Tan, Tay Thanh, Q. Tan Phu, HCM

Le Trong Tan

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 295 Do Xuan Hop

295 Do Xuan Hop, Q. 9, HCM

Do Xuan Hop

9

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 92 Nguyen Huu Canh

92 Nguyen Huu Canh, Q. Binh Thanh, HCM

Nguyen Huu Canh

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 42 Le Trung Nghia

42 Le Trung Nghia, Q. Tan Binh, HCM

Le Trung Nghia

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 402 Ha Huy Tap

402 Ha Huy Tap, Tan Phong, Q. 7, HCM

Ha Huy Tap

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 17 Cao Thang

17 Cao Thang, Q. 3, HCM

Cao Thang

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 353A Tan Son Nhi

353A Tan Son Nhi, Q. Tan Phu, HCM

A Tan Son Nhi

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 41 Yen The

41 Yen The, Q. Tan Binh, HCM

Yen The

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 35 Luong Ngoc Quyen

35 Luong Ngoc Quyen, P.Hang Buom,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Luong Ngoc Quyen

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 49 Hang Be

49 Hang Be, P.Hang Bac,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Be

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 67 Hang Trong

67 Hang Trong, P.Hang Trong,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Trong

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 30 Bat  Su

30 Bat Su, P.Hang Bo,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Bat Su

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI Trung Yen 1

9-1E KDT Trung Yen 1, P.Trung Hoa,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Trung Yen 1

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 186 Thai Thinh

186 Thai Thinh, P.Lang Ha,  Q.Dong Da, Ha Noi

Thai Thinh

Dong Da

Hà Nội

Circle K HNI 102 Linh lang

102 Linh Lang, P.Cong Vi,  Q.Ba Dinh, Ha Noi

Linh Lang

Ba Dinh

Hà Nội

Circle K HNI 5-4A Trung Hoa

5-4A Trung Hoa Yen Hoa, P.Yen Hoa,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Yen Hoa

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 60 Nguyen Truong To

60 Nguyen Truong To, P.Truc Bach,  Q.Ba Dinh, Ha Noi

Nguyen Truong To

Ba Dinh

Hà Nội

Circle K HNI 16 Hang Than

16 Hang Than, P.Nguyen Trung Truc,  Q.Ba Dinh, Ha Noi

Hang Than

Ba Dinh

Hà Nội

Circle K HNI 27 Dinh Tien Hoang

27 Dinh Tien Hoang., P.Hang Bac,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Dinh Tien Hoang.

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 38 Dao Duy Tu

38 Dao Duy Tu, P.Hang Buom,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Dao Duy Tu

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 73 Chua Lang

73 Chua Lang, P.Lang Thuong,  Q.Dong Da, Ha Noi

Chua Lang

Dong Da

Hà Nội

Circle K HNI 14 Ho Tung Mau

14  Ho Tung Mau, P.Mai Dich,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Ho Tung Mau

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 13A Ngu Xa

13A Ngu Xa, P.Truc Bach,  Q.Ba Dinh, Ha Noi

Ngu Xa

Ba Dinh

Hà Nội

Circle K HNI 16 Hang Hanh

16 Hang Hanh, P.Hang Trong,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Hanh

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 187 Nguyen Ngoc Vu

187 Nguyen Ngoc Vu Trung Hoa, P.Trung Hoa,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Trung Hoa

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 177 Xuan Thuy

177 Xuan Thuy, P.Dich Vong,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Xuan Thuy

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 138 Hang Bong

138 Hang Bong, P.Hang Bong,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Bong

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 80 Hang Buom

80  Hang Duong, P.Hang Buom,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Duong

Hoan Kiem

Hà Nội

Circle K HNI 72-76 Nguyen Khang

72-76 Nguyen Khang, P.Yen Hoa,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Nguyen Khang

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 101B-A8 Ton That Tung

101B-A8 Ton That Tung, P.Khuong Thuong,  Q.Dong Da, Ha Noi

Ton That Tung

Dong Da

Hà Nội

Circle K HNI 13C12 TT Dai Hoc Ngoai Ngu PVD

13C12 TT Dai Hoc Ngoai Ngu, Pham Van Dong, P.Mai Dich,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Pham Van Dong

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HNI 46 Le Trong Tan

46 Le Trong Tan, P.Khuong Mai,  Q.Thanh Xuan, Ha Noi

Le Trong Tan

Thanh Xuan

Hà Nội

Circle K HNI 166A4 Nguyen Canh Di

166A4 Nguyen Canh Di, P.Dai Kim,  Q.Hoang Mai, Ha Noi

Nguyen Canh Di

Hoang Mai

Hà Nội

Circle K HNI 43 Do Quang

43  Do Quang, P.Trung Hoa,  Q.Cau Giay, Ha Noi

Do Quang

Cau Giay

Hà Nội

Circle K HCM B1-15 Tang Nhon Phu

B1-15 Tang Nhon Phu, Phuong Phuoc Long B, Quan 9, TP. Ho Chi Minh

Tang Nhon Phu

9

Hà Nội

Circle K HCM 216 Nguyen Van Luong

216 Nguyen Van Luong, Phuong 11, Quan 6, TP. Ho Chi Minh

Nguyen Van Luong

6

Hà Nội

Circle K VTU 15 La Van Cau

15 La Van Cau, P. Thang Tam, TP. Vung Tau, Tinh BR-VT

La Van Cau

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K VTU 153 Thuy Van

153 Thuy Van, P. Thang Tam, TP. Vung Tau, Tinh BR-VT

Thuy Van

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K HNI 105 Chua Lang

105 Chua Lang, Dong Da, Ha Noi

Chua Lang

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 106 Hoang Quoc Viet

106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi

Hoang Quoc Viet

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI Dai Hoc HN

Dai Hoc Ha Noi, o so T2, day A, Khu Tap the Tap Chi Cong san, Trung Van, Ha Noi

Khu Tap the TCCS

Nam Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI 53 Trieu Khuc

B1, 53 Trieu Khuc, Thanh Xuan, Ha Noi

Trieu Khuc

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 139 Chien Thang

139 Chien Thang, Thanh Xuan, Ha Noi

Chien Thang

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 1A Ho Dac Di

1A Ho Dac Di, Dong Da, Ha Noi

Ho Dac Di

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 5 Nguyen Quy Duc

5 Nguyen Quy Duc, P. Thanh Xuan Bac, Q. Thanh Xuan, Ha Noi

Nguyen Quy Duc

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI KDT Dinh Cong

D22 Lo 12, KDT Dinh Cong, P. Dinh Cong, Q. Hoang Mai, Ha Noi

Dinh Cong

Hoang Mai

Ha Noi

Circle K HNI 4 Kim Dong

4 Kim Dong, P. Giap Bat, Q. Hoang Mai, Ha Noi

Kim Dong

Hoang Mai

Ha Noi

Circle K HCM 380/16/16 Le Van Luong

380/16/16 Le Van Luong, P. Tan Phong, Q7, HCM

Le Van Luong

7

Ha Noi

Circle K HCM 02 duong Noi

02 duong Noi, khu Hung Gia 4, P.Tan Phong, Q.7, HCM

Hung Gia 4

7

Ha Noi

Circle K HCM Cuu Long

44 Cuu Long, P.15, Q.10

Cuu Long

10

Ha Noi

Circle K HCM 59 Dong Du

59 Dong Du, Q.1

Dong Du

1

Ha Noi

Circle K HNI N1H1 Nguyen Hoang

N1H1 Nguyen Hoang, My Dinh, Cau Giay, HN

Nguyen Hoang

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 36 Trang Tien

36 Trang Tien, Hoan Kiem, HN

Trang Tien

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 1A6 Tran Quoc Hoan

1A6 Tran Quoc Hoan, Cau Giay, HN

Tran Quoc Hoan

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 288 Giai Phong

288 Giai Phong, Phuong Liet, HN

Giai Phong

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 64 Vu Trong Phung

64 Vu Trong Phong, Thanh Xuan, HN

Vu Trong Phung

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 292 Hoang Van Thai

292 Hoang Van Thai, Thanh Xuan, HN

Hoang Van Thai

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HCM 41 Duong 385

41 Duong 385, P. Tang Nhon Phu, Q.9, HCM

Duong 385

9

Ha Noi

Circle K HCM 50 Nhat Chi Mai

50 Nhat Chi Mai, P.13, Q. Tan Binh

Duong 385

Tan Binh

Ha Noi

Circle K HNI 83 Hang Dieu

83 Hang Dieu, Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Dieu

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 06 Doi Nhan

06 Doi Nhan, Ba Dinh, Ha Noi

Doi Nhan

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI 67 Nguyen Hong

67 Nguyen Hong, Dong Da, Ha Noi

Nguyen Hong

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 97 Van Cao

97 Van Cao, Ba Dinh, Ha Noi

Van Cao

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI G02-FLC Complex 36 Pham Hung

G02-FLC Complex 36 Pham Hung, Phuong My Dinh 1, Quan Nam Tu Liem, TP. Ha Noi

Pham Hung

Nam Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI G1-Rice City Linh Dam

G1-Rice City Linh Dam_CT5 Hoang Mai, Duong Hoang Liet, Phuong Hoang Liet, Quan Hoang Mai, TP. Ha Noi

Linh Dam

Hoang Mai

Ha Noi

Circle K HNI Van hoa nghe thuat

so 4 day L - TT van hoa nghe thuat, to 25, P. Mai Dich, Q Cau Giay, Ha noi

khu TT Van Hoa Nghe Thuat

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 54 Vu Trong Phung

So 54, Duong Vu Trong Phung, Phuong Thanh Xuan Trung, Quan Thanh Xuan, TP. Ha Noi

Vu Trong Phung

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 26BT2 Bac Linh Dam

26BT2 Khu nha o Bac Linh Dam

Bac Linh Dam

Hoang Mai

Ha Noi

Circle K VTU 1 Thuy Van

01 Thuy Van, P.2, Tp Vung Tau

Thuy Van

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K HNI KTX My Dinh

Cong DN4, Khu ky tuc xa My Dinh, duong Nguyen Co Trach, Quan Nam Tu Liem

 

Nam Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI Chung cu CT7E

Tang 1, Chung Cu CT7E Duong Noi, Ha Dong

 

Ha Dong

Ha Noi

Circle K HNI Tay Son

33 Ngo 167 Tay Son, Dong Da

 

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 01 Pham Tuan Tai

01 Pham Tuan Tai, Cau Giay

 

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 112 Cau Go

112 Cau Go, P Hang Trong, Q Hoan Kiem

Cau Go

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HCM B28 Nguyen Huu Tho

B28 Nguyen Huu Tho, Tan Phong Ward, District 7

Nguyen Huu Tho

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 2 Hoang Ngan

2 Hoang Ngan

Hoang Ngan

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HCM 120 Hoa Binh

120 Hoa Binh, P. Hoa Thanh, Q. Tan Phu, HCM

Hoa Binh

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 683A Au Co

638A Au Co, P.14, Q. Tan Phu, HCM

Au Co

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 66C Hoang Dieu 2

66C Hoang Dieu 2, P. Linh Chieu, Q. Thu Duc, HCM

Hoang Dieu 2

Thu Duc

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM Toa nha Sunview

A2 - 003 Toa nha sunview, P. Tam Binh Q. Thu Duc HCM

A2 - 003 Toa nha sunview

Thu Duc

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 76 Vuon Lan

76 vuon lan ( Ni Su Quynh Lien ) P 10 Q Tan Binh

Ni su quynh lien

Tan binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 15 - 17 duong so 3

15-17 duong so 3 khu dan cu phu my hung P Phu my Q 7

Phu my hung

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 01 ngo 37 Le Thanh Nghi

So 1 ngo 37 Le Thanh Nghi, Hai Ba Trung, Ha Noi

Le Thanh Nghi

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K VTU 1001 Binh Gia

1001 Binh Gia, Rach Dua, Vung Tau

Binh Gia

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K HNI K 126 Nam Cao

126 Nam Cao, Giang Vo, Ba Dinh, Ha Noi

Nam Cao

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI K 35 Ly Quoc Su

35 Ly Quoc Su, Hang Trong, Hoan Kiem, Ha Noi

Ly Quoc Su

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI Taseco Complex

Lo N03 – T2, khu do thi Doan Ngoai Giao, P. Xuan Tao, Q. Bac Tu Liem, TP. Ha Noi.

Xuan Tao

Bac Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI 121 Le Van Hien

121 Le Van Hien, Co Nhue, Tu Liem, Ha Noi

Le Van Hien

Bac Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI 155 Le Van Hien

155 Le Van Hien, Co Nhue, Tu Liem, Ha Noi

Le Van Hien

Bac Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI CT3D Co Nhue

Khu chung cu CT3D Co Nhue, Tu Liem, Ha Noi

Co Nhue

Bac Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI 82 Nguyen Phong Sac

82 Nguyen Phong Sac, Dich Vong, Cau Giay, Ha Noi

Nguyen Phong Sac

CAU GIAY

Ha Noi

Circle K HNI 85 Phan Van Truong

85 Phan Van Truong, Quan Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Phan Van Truong

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 05 Nhan Hoa

5 Nhan Hoa, Thanh Xuan, Ha Noi

Nhan Chinh

THANH XUAN

Ha Noi

Circle K HNI 46 Gia Ngu

46 Gia Ngu, P.Hang Bac,  Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Gia Ngu

HOAN KIEM

Ha Noi

Circle K HCM A3 - 01 -01 Era Town

A3 - 01 - 01 ERA TOWN Residence, p. Phu My, Q7

A3 -01-01 Era Town

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 277 Au Duong Lan

277 Au Duong Lan, Quan 8

Au Duong Lan

8

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM A24 Duong So 4

A24 Duong So 4 Quan 7

Duong So 4

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 12/A1 Ngo Thi Nham

12/A1 Ngo Thi Nham, Ha Dong, Ha Noi

Ngo Thi Nham

Ha Dong

Ha Noi

Circle K HNI 37/1 Ta Quang Buu

37/1 Ta Quang Buu, Hai Ba Trung, Ha Noi

Ta Quang Buu

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K HNI 124 Vinh Tuy

N6-8, 124 Vinh Tuy, Hai Ba Trung, Ha Noi

Vinh Tuy

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K HNI 30 Mai Anh Tuan

30 Mai Anh Tuan, Dong Da, Ha Noi

Mai Anh Tuan

Dong Da

Ha Noi

Circle K HCM 250 De tham

250 De tham, P, Pham ngu lao, Q1

De Tham

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 77B Duong so 2

77B Duong so 2, Cu xa lu gia, P15, Q1

Duong so 2

11

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 146B Le Thanh Ton

146B Le Thanh Ton, Quan 1

Le Thanh Ton

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 37 Nguyen Van Huong

37 Nguyen Van Huong, P, Thao Dien, Quan 2

Nguyen Van Huong

2

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K VTU 04 Thong Nhat

04 Thong Nhat, Vung Tau

Thong Nhat

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K HCM 304 Vuon Lai

304 Vuon Lai, Quan Tan Phu

Vuon Lai

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 01 Duong So 1

01 Duong So 1 ( Garden Hill ) Phuong 5, Quan Go Vap

Duong So 1

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 73 - 75 Tran Trong Cung

73 - 75 Tran Trong Cung, Quan 7

Tran Trong Cung

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K VTU 23D4 Duong 30/4

23D4 Duong 30/4, Phuong 9, TP Vung Tau

43220

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K VTU 26 Phan Van Tri

26 Phan Van Tri, P,Thang tam, TP Vung Tau

Phan Van Tri

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K VTU 205 Nam Ky Khoi Nghia

205 Nam Ky Khoi Nghia, TP Vung tau

Nam Ky Khoi Nghia

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K HCM 58-60 Hoa Cuc

58-60 Hoa Cuc, Quan Phu Nhuan

Hoa Cuc

Phu Nhuan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 42 Duong 643

42 Duong 643 Ta Quang Buu, Quan 8

Ta Quang Buu

8

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 162 Mai Dich

162 Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi

Mai Dich

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 9 Huong Vien

9 Huong Vien, Ha Ba Trung, Ha Noi

Huong Vien

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K HCM 156-159 Duong so 23

156-159 Duong so 23, Phuong 26, Quan 6

Duong 23

6

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 4B Ho Xuan Huong

4B Ho Xuan Huong, Phuong 6, Quan 3

Ho Xuan Huong

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 2/2A Tan My

2/2A Tan My, P, Tan Thuat Tay, Quan 7

Tan My

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 81 Le Van Luong

81 Le Van Luong, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi

Le Van Luong

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 80 Ao Sen

80 Ao Sen, Mo Lao, Ha Dong, Ha Noi

Ao Sen

Ha Dong

Ha Noi

Circle K HNI Vinaconex 2 Kim Van Kim Lu

CH17 tang 1,2 Vinaconex 2, Kim Van - Kim Lu, Dai Kim, Hoang Mai, Ha Noi

Kim Van Kim Lu

Hoang Mai

Ha Noi

Circle K HCM 15 Do Quang Dau

15 Do Quang Dau, Quan 1

Do Quang Dau

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 17 Lieu Giai

So 17 Lieu Giai, Cong Vi, Ba Dinh, Ha Noi

Lieu Giai

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI 49 Hang Bun

So 49 Hang Bun, Nguyen Trung Truc, Ba Dinh, Ha Noi

Hang Bun

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI 31 Doan Ke Thien

31 Doan Ke Thien, Cau Giay, Ha Noi

Doan Ke Thien

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 7 Thanh Nien

7 Thanh Nien, Tay Ho, Ha Noi

Thanh Nien

Tay Ho

Ha Noi

Circle K HCM 62 Mac Thien

62 Mac Thien, Q.9

Mac Thien

9

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 23B Ton Duc Thang

23B Ton Duc Thang, Q.1

Ton Duc Thang

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 420 De La Thanh

420 De La Thanh, Q. Dong Da, TP. Ha Noi

De La Thanh

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 49 Hang Chuoi

49 Hang Chuoi, P. Pham Dinh Ho, Q. Hai Ba Trung, TP. Ha Noi

Pham Dinh Ho

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K HNI 01 Tay Ho

01 Tay Ho, P. Quang An, Q Tay Ho, TP. Ha Noi

Tay Ho

Tay ho

Ha Noi

Circle K HCM 525 To Hien Thanh

525 To Hien Thanh, Q.10

To Hien Thanh

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 449 La Van Viet

449 La Van Viet, Q.9

La Van Viet

9

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 92 Hau Giang

92 Hau Giang, Q.6

Hau Giang

6

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 45 Cao Thang

45 Cao Thang, Q.6

Cao Thang

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI Vu Pham Ham

Vu Pham Ham, Cau Giay, Ha Noi

Vu Pham Ham

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HCM 24 Duong so A4

24 Duong So A4, Q.Binh Tan

Duong So A4

Binh Tan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 244 Bui Vien

244 Bui Vien, Q.1

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 609 Xo Viet Nghe Tinh

609 Xo Viet Nghe Tinh, P.26, Q.Binh Thanh

Xo Viet Nghe Tinh

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM A67 Nguyen Trai

A67 Nguyen Trai, P. Pham Ngu Lao, Q.1

Nguyen Trai

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 537 Nguyen Duy Trinh

537 Nguyen Duy Trinh, P. Binh Trung Dong, Q.2

Nguyen Duy Trinh

2

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 13 Hang Bong

13 Hang Bong, P.Hang Bong, Q.Hoan Kiem, Ha Noi

Hang Bong

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 174 Phu Dien

174 Phu Dien,P.Phu Dien, Q. Bac Tu Liem

Phu Dien

Bac Tu Liem

Ha Noi

Circle K HCM 18 Cong Hoa

18 Cong Hoa, Q. Tan Binh

Cong Hoa

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 40 Huynh Thuc Khang

40 Huynh Thuc Khang, Q. 1

Huynh Thuc Khang

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K VTU 4 Le Loi

4 Le Loi,Tp Vung Tau

Le Loi

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K VTU 6 Quang Trung

6 Quang Trung, P.1, TP. Vung Tau

Quang Trung

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K VTU 12 Nguyen Thai Hoc

12 Nguyen Thai Hoc, P.7, Tp. Vung Tau

Nguyen Thai Hoc

Vung Tau

Ba Ria - Vung Tau

Circle K HCM 366 Nguyen Duy Trinh

366 Nguyen Duy Trinh, Q.2

Nguyen Duy Trinh

2

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 371 Nguyen Kiem

371 Nguyen Kiem, Phuong 3, Quan Go Vap

Nguyen Kiem

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI The Manor

28TT4 The Manor, My Dinh, Nam Tu Liem, HN.

The manor

Nam Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI Ma May

98 Ma May, Hoan Kiem, HN.

Ma May

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 70 Nguy Nhu Kon Tum

70 Nguy Nhu Kon Tum, Q. Thanh Xuan, TP. Ha Noi

Nguy Nhu Kon Tum

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 98 Duong Quang Ham

98 Duong Quang Ham, Q. Cau Giay, TP. Ha Noi

Duong Quang Ham

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNIThe Pride Hai Phat

CT1 The Pride Hai Phat,  To Huu , Ha Dong , Ha Noi

To Huu

Ha Dong

Ha Noi

Circle K HNI F6 Bo Hoa

134 To Hieu , Ha Dong , Ha Noi

To Hieu

Ha Dong

Ha Noi

Circle K HNI Mo Lao

Lien ke 6c Lang Viet Kieu Chau Au, Ha Dong

Ha Dong

Ha Dong

Ha Noi

Circle K HNI K so 3 Xuan Dieu

3 Xuan Dieu , Tay Ho , Ha Noi

Xuan Dieu

Tay Ho

Ha Noi

Circle K HCM 264  Nguyen Dinh Chieu

264 Nguyen Dinh Chieu, Q.3

Nguyen Dinh Chieu

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 103 Truong Dinh

103 Truong Cong Dinh, Q3

Truong Dinh

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 140 Bui Vien

140 Bui Vien, Q.1

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 31 33 Cau Go

31-33 Cau Go, P. Hang Bac, Q. Hoan Kiem, TP. Ha Noi

Cau Go

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 171 Luong The Vinh

171 Luong the Vinh, P. Trung Van, Q. Nam Tu Liem, TP. Ha Noi

Luong the Vinh

Nam Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI 18 Lan Ong

18 Lan Ong , phuong Hang Dao , Quan Hoan Kiem , TP Ha Noi

Lan Ong

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 79 Ha Trung

79 Ha Trung , Phuong Hang Bong , Quan Hoan Kiem , TP Ha Noi

Ha Trung

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HCM 475 Dien Bien Phu

475 Dien Bien Phu , P.25, Q.Binh Thanh

Dien Bien Phu

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 55 Pham Viet Chanh

55 Pham Viet Chanh, Q1

Pham Viet Chanh

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 78 Duy Tan

So 78 Duy Tan, Q. Cau Giay, Tp. Ha Noi

Duy Tan

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 395 Lac Long Quang

395 Lac Long Quan, Q. Tay Ho, TP. Ha Noi

Lac Long Quan

Tay Ho

Ha Noi

Circle K HNI 204 Tran Quang Khai

204 Tran Quang Khai, Q. Hoan Kiem, TP. Ha Noi

Tran Quang Khai

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 252 Hoang Quoc Viet

So 252 Hoang Quoc Viet, Q. Cau Giay, TP. Ha Noi

Hoang Quoc Viet

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 33 Chua Lang

So 33 Chua Lang, Q. Dong Da, TP. Ha Noi

Chua Lang

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 31 Tran Quoc Hoan

31 Tran Quoc Hoan, P.Dich Vong, Q. Cau Giay, TP. Ha Noi

Tran Quoc Hoan

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HCM 318 Nguyen Trai, Q.5

318 Nguyen Trai, Q.5

Nguyen Trai

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 16 Ap Bac, Q.Tan Binh

16 Ap Bac, Q.Tan Binh

Ap Bac

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 55 Pham Viet Chanh, Q1

55 Pham Viet Chanh, Q.1

Pham Viet Chanh

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 74 Duong so 1, Q.Binh Tan

74 Duong so 1, Q.Binh Tan

Duong so 1

Binh Tan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 529 Su Van Hanh, Q.10

529 Su Van Hanh, Q.10

Su Van Hanh

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K VTU 117/21 Thuy Van, Vung Tau

117/21 Thuy Van, Vung Tau

Thuy Van

Vung Tau

Ba Ria - Vung tau

Circle K HCM 74 Duong D1, P.25, Q.Binh Thanh

74 Duong D1, P.25, Q.Binh Thanh

D1

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 243 Phan Dinh Phung, P.15, Q.Phu Nhuan

243 Phan Dinh Phung, P.15, Q.Phu Nhuan

Phan Dinh Phung

Phu Nhuan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 442 Doi Can

So 442 Doi Can, Q. Ba Dinh, Ha Noi

Doi Can

Ba Dinh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 26 Nguyen Thai Binh, P.4, Q.Tan Binh

26 Nguyen Thai Binh, P.4, Q.Tan Binh

Nguyen Thai Binh

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 131 Tran Dinh Xu, P.Nguyen Cu Trinh, Q.1

131 Tran Dinh Xu, P.Nguyen Cu Trinh, Q.1

Tran Dinh Xu

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM Vinhomes Central Park 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh

208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh

Nguyen Huu Canh

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 76 Hang Duong

So 76 Hang Duong, Q.Hoan Kiem, TP. Ha Noi

Hang Duong

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 77 Lo Su

So 77 Lo Su, Q. Hoan Kiem, TP. Ha Noi

Lo Su

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HCM 27 Duong D2, P.25, Q.Binh Thanh

27 Duong D2, P.25, Q.Binh Thanh

D2

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM So 1 Bui Vien, P.Pham Ngu Lao, Q.1

So 1 Bui Vien, P.Pham Ngu Lao, Q.1

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 165-167 Le Thanh Ton, P.Ben Thanh, Q.1

165-167 Le Thanh Ton, P.Ben Thanh, Q.1

Le Thanh Ton

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 306 Cao Thang, P.12, Q.10

306 Cao Thang, P.12, Q.10

Cao Thang

10

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 259 Duong so 7, Binh Tri Dong B, Q. Binh Tan

259 Duong so 7, Binh Tri Dong B, Q. Binh Tan

Duong so 7

Binh Tan

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 57 Nguyen Du, P.Ben Nghe, Q.1

57 Nguyen Du, P.Ben Nghe, Q.1

Nguyen Du

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 32 Nguyen Huu Cau, P. Tan Dinh, Q.1

32 Nguyen Huu Cau, P. Tan Dinh, Q.1

Nguyen Huu Cau

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 81 Tran Binh Trong, P.1, Q.5

81 Tran Binh Trong, P.1, Q.5

Tran Binh Trong

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 628 Hoang Hoa Tham

628 Hoang Hoa Tham, P. Ngoc Ha, Q. Ba Dinh, TP. Ha Noi

Hoang Hoa Tham

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI 17B Hang Da

17B Hang Da, Q. Hoan Kiem, TP. Ha Noi

Hang Da

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 18 Nguyen Khanh Toan

18 Nguyen Khanh Toan, P. Quan Hoa, Q. Cau Giay, TP. Ha Noi

Nguyen Khanh Toan

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HCM 113 Nguyen Gia Tri, P.25, Q.Binh Thanh

113 Nguyen Gia Tri, P.25, Q.Binh Thanh

Nguyen Gia Tri

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 139-141 Au Duong Lan, P.2, Q.8

139-141 Au Duong Lan, P.2, Q.8

Au Duong Lan

8

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 278 Hoa Binh, P.Hiep Tan, Q.Tan Phu

278 Hoa Binh, P.Hiep Tan, Q.Tan Phu

Hoa Binh

Tan Phu

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 2 Tran Khac Chan, P.Tan Dinh, Q.1

2 Tran Khac Chan, P.Tan Dinh, Q.1

Tran Khac Chan

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 116 Xuan Thuy, P.Thao Dien, Q.2

116 Xuan Thuy, P.Thao Dien, Q.2

Xuan Thuy

2

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 69B Pham Van Hai, P.3, Q.Tan Binh

69B Pham Van Hai, P.3, Q.Tan Binh

Pham Van Hai

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 8/91 Nguyen Chi Thanh

8/91 Nguyen Chi Thanh, Q. Dong Da, TP. Ha Noi

Nguyen Chi Thanh

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 62 Tran Hung Dao

62 Tran Hung Dao, Q. Hoan Kiem, TP. Ha Noi

Tran Hung Dao

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 07 Nguyen Thi Dinh

so 07 Nguyen Thi Dinh, Q. Bac Tu Liem, TP. Ha Noi

Nguyen Thi Dinh

Bac Tu Liem

Ha Noi

Circle K HNI 46 Le Van Thiem

46 Le Van Thiem, P.Nhan Chinh, Q. Thanh Xuan, TP. Ha Noi

Le Van Thiem

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K QNH Lideco Ha Long

7a - 8a, Toa A, Lideco Ha Long, P. Tran Hung Dao, TP. Ha Long

Tran Hung Dao

Tran Hung Dao

Ha Noi

Circle K QNH Mon Bay Ha Long

Lo A6-1 Mon Bay, P. Hong Hai, TP. Ha Long

Hong Hai

Hong Hai

Ha Noi

Circle K HNI 25 Nguyen Sieu

25 Nguyen Sieu, P. Hang Buom,  Tp. Ha Noi

Nguyen Sieu

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HCM Toa nha H1 DHBK Binh Duong, Dong Hoa, Di An, Binh Duong

Toa nha H1 DHBK Binh Duong, Dong Hoa, Di An, Binh Duong

Dong Hoa

Binh Duong

Binh Duong

Circle K VTU 43 Thuy Van, P.2, Vung Tau

43 Thuy Van, P.2, Vung Tau

Thuy Van

Vung Tau

Ba Ria - Vung tau

Circle K HCM 24B Ho Huan Nghiep, P.Ben Nghe, Q.1

24B Ho Huan Nghiep, P.Ben Nghe, Q.1

Ho Huan Nghiep

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 52 Truong Dinh, P.Ben Thanh, Q.1

52 Truong Dinh, P.Ben Thanh, Q.1

Truong Dinh

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 62 Pham Ngoc Thach, P.6, Q.3

62 Pham Ngoc Thach, P.6, Q.3

Pham Ngoc Thach

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 369 Nguyen Thai Binh, P.12, Q.Tan Binh

369 Nguyen Thai Binh, P.12, Q.Tan Binh

Nguyen Thai Binh

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM Hong Linh Plaza, P.Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh

Hong Linh Plaza, P.Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh

Trung Son

Binh Chanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 17 To Ngoc Van

17 To Ngoc Van, P.Quang An, TP. Ha Noi

To Ngoc Van

Tay Ho

Ha Noi

Circle K HNI 33 Phu Doan

33 Phu Doan, Q. Hoan Kiem

Phu Doan

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 40 Hang Bong

40 Hang Bong, Q. Hoan Kiem

Hang Bong

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 370 Nguyen Trai

370 Nguyen Trai, Q. Thanh Xuan

Nguyen Trai

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 14/106 Hoang Quoc Viet

14/106 Hoang Quoc Viet, Q. Cau Giay

Hoang Quoc Viet

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 74-76 Dong Xuan

74-76 Dong Xuan, P. Dong Xuan, Q. Hoan Kiem

Dong Xuan

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HCM 175 Nguyen Cong Tru, P.Nguyen Thai Binh, Q.1

175 Nguyen Cong Tru, P.Nguyen Thai Binh, Q.1

Nguyen Cong Tru

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 104 Ho Tung Mau, P.Ben Nghe, Q.1

104 Ho Tung Mau, P.Ben Nghe, Q.1

Ho Tung Mau

1

thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 33 Hoang Hoa Tham, P.11, Q.Tan Binh

33 Hoang Hoa Tham, P.11, Q.Tan Binh

Hoang Hoa Tham

Tan Binh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM L1-SH.01B Landmark

L1-SH.01B Landmark, P.22, Q.Binh Thanh

Dien Bien Phu

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 125 Hoang Ngan

So 125 Hoang Ngan, P. Trung Hoa, Q. Cau Giay

Hoang Ngan

Cau Giay

Ha Noi

Circle K HNI 180 La Thanh

So 180 la Thanh, P. O Cho Dua, Q. Dong Da

La Thanh

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 91 Kham Thien

So 91 Kham Thien, Q. Dong Da, TP. Ha Noi

Kham Thien

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 73 Xuan La

So 73 Xuan La, P.Xuan La, Q. Tay Ho, TP. Ha Noi

Xuan La

Tay Ho

Ha Noi

Circle K HCM 141 Bui Vien, P.Pham Ngu Lao, Q.1

141 Bui Vien, P.Pham Ngu Lao, Q.1

Bui Vien

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 271 Pham Ngu Lao, P.Pham Ngu Lao, Q.1

271 Pham Ngu Lao, P.Pham Ngu Lao, Q.1

Pham Ngu Lao

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 188 Nguyen Thi Minh Khai, P.6, Q.3

188 Nguyen Thi Minh Khai, P.6, Q.3

Nguyen Thi Minh Khai

3

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM Sun Avenue

28 Mai Chi Tho, P.An Phu, Q.2

Mai Chi Tho

2

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 43 Nguyen Hue, Q.1

43 Nguyen Hue, Q.1

Nguyen Hue

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HNI 232 Lac Trung

So 232 Lac Trung, P. Vinh Tuy, Tp. Ha Noi

Lac Trung

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K HNI 45 Hao Nam

45 Hao Nam, Q. Dong Da, Tp. Ha Noi

Hao Nam

Dong Da

Ha Noi

Circle K HNI 138 Doi Can

So 138 Doi Can, P.Doi Can, Q. Ba Dinh, Tp. Ha Noi

Doi Can

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HNI 22 Hang Tre

So 22 Hang Tre, P. Ly Thai To, Q. Hoan Kiem, Tp. Ha Noi

Hang Tre

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 85 Hang Ma

So 85 Hang Ma, P.Hang Ma, Q. Hoan Kiem, Tp. Ha Noi

Hang Ma

Hoan Kiem

Ha Noi

Circle K HNI 218 Nguyen Huy Tuong

So 218 Nguyen Huy Tuong, P. Thanh Xuan Trung, Q. Thanh Xuan, Tp. Ha Noi

Nguyen Huy Tuong

Thanh Xuan

Ha Noi

Circle K HNI 125G Lo Duc

So 125G Lo Duc, P. Dong Mac, Q. Hai Ba Trung, Tp. Ha Noi

Lo Duc

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K HNI 57 Tran Phu

So 57 Tran Phu, P. Van Quan, Q. Ha Noi, Tp. Ha Noi

Tran Phu

Ha Dong

Ha Noi

Circle K QNH DV06 &DV13 Tuan Chau

Khu DV06 Va DV13 Khu Nha Ga Cang Tau Khach Quoc Te Tuan Chau,P.Tuan Chau, Tp. Ha Long

Tuan Chau

Ha Long

Ha Noi

Circle K HCM 809B-811 Ta Quang Buu, P.5, Q.8

809B-811 Ta Quang Buu, P.5, Q.8

Ta Quang Buu

8

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 27 Pham Van Chieu, P.24, Q.Go Vap

27 Pham Van Chieu, P.24, Q.Go Vap

Pham Van Chieu

Go Vap

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K CTO 2 Hai Ba Trung

2 Ha Ba Trung, Quan Ninh Kieu, Can Tho

Hai Ba Trung

Ninh Kieu

Can Tho

Circle K CTO 128 Hai Ba Trung

128 Ha Ba Trung, Quan Ninh Kieu, Can Tho

Hai Ba Trung

Ninh Kieu

Can Tho

Circle K HCM 09 Sunrise City View, Quan 7, TP HCM

09 Sunrise City View, Quan 7, TP HCM

Nguyen Huu Tho

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 18  Sunrise City View, Quan 7, TP HCM

18 Sunrise City View, Quan 7, TP HCM

Nguyen Huu Tho

7

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 37 Thuan Kieu

37 Thuan Kieu, Phuong 12, Quan 7

Thuan Kieu

5

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 15b8 Le Thanh Ton

15b8 Le Thanh Ton, P Ben Nghe, Q1

Le Thanh Ton

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 15C Nguyen Thi Minh Khai, P.Ben Nghe, Quan 1

15C Nguyen Thi Minh Khai, P .Ben Nghe, Quan 1

Nguyen Thi Minh Khai

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM 292 Dien Bien Phu

292 Dien Bien Phu

Dien Bien Phu

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K 286 Kim Nguu

286 Kim Nguu, P.Minh Khai, Q. Hai Ba Trung, Tp. Ha Noi

Kim Nguu

Hai Ba Trung

Ha Noi

Circle K 69 Kim Dong

69 Kim Dong, P. Giap Bat, Q. Hoang Mai, Tp. Ha Noi

Kim Dong

Hoang Mai

Ha Noi

Circle K 91 Nam Dong

91 Nam Dong, P. Phuong Lien, Q. Dong Da, Tp. Ha Noi

Nam Dong

Dong Da

Ha Noi

Circle K 65 Van Bao

So 65 Van Bao,P. Lieu Giai, Tp. Ha Noi

Van Bao

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K HCM SH05 - Landmark 1 ,Vinhome Central Park

SH05 - Landmark 1 ,Vinhome Central Park ,Q.Binh Thanh TPHCM

Nguyen Huu Canh

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K HCM No.03-SH01 720A Dien Bien Phu

No.03-SH01 720A Dien Bien Phu, P.22, Q Binh Thanh

 

Binh Thanh

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K 22 Phan Ke Binh

22 Phan Ke Binh, P. Cong Vi, Q. Ba Dinh, TP. Ha Noi

Phan ke Binh

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K 848 Duong Lang

848 Duong Lang, P. Lang Thuong, Q. Dong Da, TP. Ha Noi

Duong Lang

Dong Da

Ha Noi

Circle K 94 Linh Lang

94 Linh Lang, Q. Ba Dinh, TP. Ha Noi

Linh lang

Ba Dinh

Ha Noi

Circle K SH6-2 Time Garden Le Thanh Tong

SH6-2 Time Garden Le thanh Tong, TP. Ha Long

Le Thanh Tong

Ha Long

Ha Noi

Circle K HCM 69 Nguyen Khac Nhu

69 Nguyen Khac Nhu ,Q1 ,TPHCM

Nguyen Khac Nhu

1

Thanh pho Ho Chi Minh

Circle K CTO 3-5 Ly Tu Trong

3-5 Ly Tu Trong ,Q. Ninh Kieu ,Tp. Can Tho

Ly Tu Trong

Can Tho

Can Tho

Circle K CTO 33-35 Nguyen Trai

33-35 Nguyen Trai ,Q. Ninh Kieu ,Tp. Can Tho

Nguyen Trai

Can Tho

Can Tho