Jste odhlášeni

Pravidla soutěže „Balíček milovníka kávy NESCAFÉ“

 

1. Pořadatel a Organizátor soutěže:


Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Praha 4 - Modřany, společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 10481, IČO: 457 99 504  


(dále jen „Pořadatel“)  


2FRESH s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00, Praha 3 - Žižkov, společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 113067, IČO: 274 421 95  


(dále jen „Organizátor“


  2. Termín soutěže: 


Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě Instagram na profilu @nescafe.czsk od 14. 8. 2023 okamžikem vypublikování do 20. 8. 2023 23:59:00, (dále jen „Doba trvání soutěže“) 


  3. Podmínky účasti v soutěži:  


Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:  


- má doručovací adresu na území České republiky/Slovenské republiky; 
Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly; 

    - má v Době trvání soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram; 

    - zapojením do soutěže vyslovuje svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů; 

    - splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat;  

    - dodržuje pravidla sociální sítě Instagram; 

(Dále jen „Soutěžící“). 


    4. Princip soutěže: 


Potenciální Soutěžící se může do soutěže zapojit po splnění následujících kroků uvedených v těchto pravidlech. 


4.1. Na instagramovém profilu @nescafe.czsk  bude zveřejněn soutěžní příspěvek. V tomto nebo podobném znění: Vyhrajte balíček pro milovníka kávy NESCAFÉ! A jak na to? Stačí, když do komentářů označíte kamaráda, kterého pozvete na kávu, když balíček vyhrajete a budete sledovat náš profil. Ten bude po celou Dobu trvání soutěže k dispozici na instagramovém profilu @nescafe.czsk. Cílem Soutěžícího je vložit komentář k soutěžnímu příspěvku v době trvání soutěže. V komentáři je nutné označit další aktivní instagramový profil kamaráda (známého atd.) připadající odlišné fyzické osobě, než je Soutěžící. Komentáře budou na profilu @nescafe.czsk. k dispozici po celou Dobu trvání soutěže.  


4.2. Do soutěže je možné se zapojit tím, že Soutěžící začne sledovat a po Dobu trvání soutěže až do jejího vyhlášení bude sledovat profil @nescafe.czsk. Dále je potřeba, aby Soutěžící splnil veškeré kroky, které jsou popsané v odstavci číslo 1. (viz odstavec výše).  


4.3. Výherce stanoví náhodný los ze všech zúčastněných po skončení Doby trvání soutěže, kteří zcela splnili pravidla soutěže. 


4.4. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě porušení této podmínky, bude Soutěžící ze soutěže vyřazen.  


4.5. Kompletní znění pravidel v českém jazyce bude po celou Dobu trvání soutěže dostupné na webových stránkách: www.nestle-akce.cz. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na uvedených webových stránkách a na profilu @nescafe.czsk  na síti Instagram.  


4.6. Organizátor se souhlasem Pořadatele si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího ze soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a s těmito pravidly. Organizátor se souhlasem Pořadatele má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též výherce.  


4.7. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat. Soutěžící si je také vědom toho, že k převzetí výhry bude třeba jeho součinnost a je připraven ji poskytnout.


4.8. Soutěžní příspěvek nesmí:  

 •    - být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky/Slovenské republiky; 
 •    - obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;  
 •    - obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;  
 •    - hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;  
 •    - podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;  
 •    - obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; obsahovat skrytou reklamu;  
 •    - jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele, ale ani označených profilů v komentáři pod soutěžním příspěvkem.  
 •    - Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli a/nebo Organizátorovi se souhlasem Pořadatele.  

4.9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a bude náhodně vybrán jiný výherce.  


4.10. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání sociální sítě Instagram, zejména neodpovídá za nedoručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude informovat výherce či náhradního výherce soutěže.  


  5. Výhra a vyhlášení výherců:  


5.1 Výhrou je:  

 •    - 1x 150g balení Nescafé  Crema 
 •    - 1x 150g balení Nescafé Classic 
 •    - 1x 150g balení Nescafé Gold 
 •    - 1x 200g balení Nescafé Crema 
 •    - 1x červený hrnek NESCAFÉ 
 •    - 1x hrnek KeepCup 

Do soutěže je vložena celkem 1 výhra pro Českou republiku a Slovenskou republiku. 


5.2. První den po skončení soutěže bude náhodně vylosován 1 výherce, který splní pravidla soutěže a bude vyhlášen jako výherce. Vyhlášení výherce proběhne jeho označením pod soutěžním postem na instagramovém profilu @nescafe.czsk. Zároveň bude výherci zaslaná soukromá zpráva prostřednictvím sítě Instagram, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení výherce.  


5.3. Soutěžící souhlasí, aby Pořadatel zveřejnil na Instagramu při oznámení výherce jeho uživatelské jméno ze sociální sítě Instagram.  


5.4. Aby mohla být výhra výherci předána, je zapotřebí aby poskytl Pořadateli či Organizátorovi soutěže potřebnou součinnost, prostřednictvím soukromé zprávy zaslal na instagramový účet @nescafe.czsk celé jméno, úplnou doručovací adresu a telefonický kontakt, na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, kurýrních nebo jiných doručovacích služeb. Pokud tak neučiní do 10. 9. 2023 23:59:00, může Pořadatel a/nebo Organizátor se souhlasem Pořadatele vybrat jiného výherce nebo rozhodnout o tom, že výhra propadne Pořadateli.  


5.5. Výhra bude výherci doručena do 4 týdnů od ukončení soutěže.  


5.6. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel.  
 


  6. Souhlas se zpracováním osobních údajů:  


Vložením komentáře pod soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor pro účely této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.  


Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících je – uživatelské jméno na sociální síti Instagram.  


Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, telefonní číslo.  


Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.  


Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů: 


 •    - právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,  
 •    - právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů  
 •    - právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,  
 •    - právo na omezení zpracování osobních údajů,  
 •    - právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,  
 •    - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,  
 •    - právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.  

Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace. 


Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.  


Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé:  


- Organizátor soutěže společnost 2FRESH s.r.o., IČO 274 421 95, zajišťující správu instagramového profilu @nescafe.czsk a další související činnosti; dále také provozovatel poštovních či kurýrních služeb.  


 


  7. Další podmínky soutěže: 


Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí INSTAGRAM, společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou na instagramovém profilu @nescafe.czsk


V Praze dne 10. 8. 2023