You are signed out

Betingelser

Takk for at du besøker denne nettsiden. Vennligst les vilkårene i dette dokumentet nøye, siden all bruk av denne nettsiden innebærer din godkjennelse av vilkårene som er presentert her..

På dette nettstedet vil ordene «vi», «oss», «vår», «Nestlé» og «Nestlé-konsernet» vise til Nestlé S.A og dets tilknyttede parter, alt etter det som passer i sammenhengen, Nestlé NO. «Du» viser til alle personer som åpner og/eller bruker dette nettstedet.


Nettstedets personvernretningslinjer

Alle personopplysninger eller materiale sendt til Nestlé-konsernets nettsider er underlagt Nestlé-konsernets retningslinjer om personvern og beskyttelse av personopplysninger, som presentert i merknaden om personvern på denne nettsiden.


Informasjonens nøyaktighet, fullstendighet og tidsriktighet

Selv om vi gjør det vi kan for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er fullstendig og nøyaktig, er vi ikke ansvarlig dersom informasjonen tilgjengelig på nettsiden, ikke er nøyaktig eller fullstendig. I den grad du stoler på materialet på nettstedet, er det på egen risiko. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke alle endringer i materialet og informasjonen på dette nettstedet.


Overføring


All ikke-personlig kommunikasjon eller materiale du overfører til dette nettstedet ved elektronisk post eller på annet vis, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke underlagt eiendomsrett. Alt du overfører eller sender i posten, blir eiendommen til Nestlé-konsernet og kan brukes for alle slags formål, inkludert, men ikke begrenset til, reprodusering, utlevering, overføring, offentliggjøring, kringkasting og innlegg. Videre står Nestlé-konsernet fritt til å bruke, for alle formål (inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, annonsering og markedsføring av produkter), alle idéer, kreative utforminger, oppfinnelser, utviklinger, forslag eller konsept som er uttrykt i en kommunikasjon som du sender til dette nettstedet. All slik bruk er uten kompensasjon til parten som sender inn informasjonen. Ved å sende inn informasjon forsikrer du at du eier materialet/innholdet du sender inn, at det ikke er injurierende og at Nestlé-konsernets bruk ikke vil være et brudd mot en tredjeparts rettigheter eller på annet vis forårsake at vi bryter aktuelle lover. Nestlé-konsernet har ingen plikt til å bruke innsendt informasjon.


Åndsverksrettigheter


® Reg. Varemerkene til Société des Produits Nestlé S.A. Med enerett.


All opphavsrett og andre åndsverksrettigheter i all tekst, alle bilder og alt annet materiale på dette nettstedet tilhører Nestlé-konsernet eller er inkludert med tillatelse gitt av den relevante eier.


Du har tillatelse til å bla gjennom dette nettstedet, reprodusere utdrag ved å skrive ut, laste ned til harddisk eller for å sende den videre til andre enkeltpersoner. Dette skal kun gjøres på den betingelsen at du holder intakt alle opphavsrett- og andre eiendomsmerknader, og at de ovennevnte varemerkemerknadene vises på slike reproduksjoner. Ingen reproduksjon av noen deler av dette nettstedet skal selges eller distribueres for kommersielle formål, ei heller skal det modifiseres eller inkorporeres i andre arbeider, publikasjoner eller nettsteder.


Varemerker, logoer, skrifttegn og tjenestemerker (kollektivt «varemerker») som vises på dette nettstedet, tilhører Société des Produits Nestlé S.A., en del av Nestlé-konsernet. Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som at vi gir noen lisens for eller rett til å bruke noe varemerke som vises på dette nettstedet. Bruk/misbruk av varemerker vist på dette nettstedet eller av annet innhold på nettstedet, bortsett fra som disse vilkårene gir hjemmel for, er strengt forbudt. Du informeres også om at Nestlé-konsernet vil aktivt håndheve sine åndsverksrettigheter så langt som loven tillater det.


Koblinger til andre nettsteder


Koblinger på Nestlé-konsernets nettsider kan ta deg utenfor Nestlé-konsernets nettverk og systemer, og Nestlé-konsernet har ikke noe ansvar for innholdet, påliteligheten eller funksjonen til disse tredjepartenes nettsider. Koblingene er levert i god tro, og Nestlé-konsernet kan ikke holdes ansvarlig for etterfølgende endringer i andre tredjeparters nettsider som kobler til. Koblinger til andre nettsteder betyr ikke at Nestlé-konsernet bifaller dem. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør deg kjent med og leser nøye de juridiske merknadene og personvernsmerknadene til alle andre nettsteder som du besøker.


Garantier og fraskrivelser


Din bruk av dette nettstedet står utelukkende for din egen risiko.


Garantier


Dette nettstedet er levert til deg på et «As Is»- og «As Avaliable»-basis. Som en følge gir Nestlé-konsernet ingen garantier av noe slag, hverken uttrykkelig, underforstått, lovhjemlet eller på annet vis (inkludert underforståtte garantier av gangbarhet for handel eller tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for et bestemt formål), inkludert garantier eller erklæringer om at materiale på dette nettstedet vil være komplett, nøyaktig, pålitelig, i tide, ikke-overtredende overfor tredjeparter, at tilgang til nettstedet aldri vil bli avbrutt eller alltid være feilfritt eller virusfritt, at nettstedet vil være sikkert, at alle råd eller meninger fremsatt av Nestlé-konsernet via dette nettstedet er nøyaktige eller pålitelige og at alle erklæringer eller garantier i så måte er uttrykkelig benektet.


Merk at noen jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av underforståtte garantier, så det er mulig noen av disse ekskluderingene ikke vil gjelde for deg. Sjekk lovene i ditt område.


Vi forbeholder oss rettet til å begrense, suspendere eller avslutte uten varsel din tilgang til dette nettstedet eller andre funksjoner på dette nettstedet eller andre funksjoner eller deler av det, når som helst.


Ansvar

Nestlé-konsernet og/eller andre parter involvert i opprettelsen, produksjonen eller leveransen av dette nettstedet på våre vegne, skal ikke bære noe ansvar på noen måte for noen former for skadeserstatninger, enten direkte, utilsiktet, indirekte, spesielle, følgeskader eller straffeerstatninger, ei heller for kostnader eller ansvar, uansett hva og hvordan, som følge av din tilgang til, bruk av, manglende mulighet til å bruke, endring av innhold på dette nettstedet, eller som følge av andre nettsteder du besøker via en kobling på dette nettstedet, eller, i den grad angjeldende lover tillater, som følge av handlinger vi foretar oss eller ikke foretar oss som et resultat av elektroniske meldinger du sender oss.


Nestlé-konsernet og/eller andre parter involvert i opprettelsen, produksjonen og leveransen av dette nettstedet skal ikke være ansvarlig for å opprettholde materialer eller tjenester gjort tilgjengelig på dette nettstedet, eller levere korrigeringer, oppdateringer eller nye utgaver i forbindelse med dette. Alt innhold på dette nettstedet kan endres uten varsel.


Videre skal ikke Nestlé-konsernet holdes ansvarlig på noen måte for tap lidd pga. virus som infiserer datamaskinutstyret ditt eller annen eiendom, som følge av din bruk av, tilgang til eller nedlastninger av materiale på dette nettstedet. Hvis du velger å laste ned materiale fra dette nettstedet, gjør du det for egen risiko.


I maksimal tillatt utstrekning under aktuell lovgivning gir du avkall på alle krav mot Nestlé-konsernet, dets funksjonærer, styremedlemmer, ansatte, leverandører og programmerere, som kan oppstå som følge av din bruk av eller tilgang til dette nettstedet.


Forbudt aktivitet


Det er forbudt for deg å gjøre noe som Nestlé-konsernet, fullstendig etter eget skjønn, mener er upassende og/eller kan bli regnet som en ulovlig handling eller er forbudt iht. lover som gjelder for denne nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til:


En handling som innebærer brudd på personvern (inkludert å laste opp personopplysninger uten angjeldende individs samtykke) eller brudd på alle andre juridiske rettigheter som individet har;


Bruk av denne nettsiden til å injuriere eller ærekrenke Nestlé-konsernet, dets ansatte eller andre individer, eller å opptre på en slik måte at det bringer Nestlé-konsernet i vanry;


Opplastning av filer som inneholder virus som kan forårsake skade på Nestlé-konsernets eiendom eller andre individers eiendom; og


Legge ut på eller overføre til dette nettstedet, materiale som ikke er autorisert, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som i vår vurdering kan sannsynligvis forårsake ergrelse, og være skadelig for eller i konflikt med Nestlé-konsernets eller tredjeparters system- eller nettverkssikkerhet, eller som er ærekrenkende, rasistisk, obskønt, truende, pornografisk eller på andre måter mot loven.


Jurisdiksjon og gjeldende lovgivning


Nestlé-konsernets produkter, materialer, tilbud og informasjon som vises på dette nettstedet, er kun ment for brukere og kunder i Storbritannia og Irland. Nestlé-konsernet hevder ikke at produktene og innholdet på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig andre steder enn i Norge. Vennligst ta kontakt med vår lokale distributør for å få mer informasjon om produktene som er tilgjengelige i ditt land. Produktene som vises på dette nettstedet, er kun visuelle representasjoner, og som sådan er de ikke i faktisk størrelse, emballasje, farge osv.


Du og Nestlé-konsernet samtykker at alle uenigheter eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av nettstedet, skal komme under norsk lov, og skal utelukkende overgis eksklusivt til norske rettsinstansers jurisdiksjon.


Informasjonskapsler


Nestlé bruker sporingsteknologi («cookies»/informasjonskapsler). Retningslinjene til Nestlé-konsernet når det gjelder bruken av informasjonskapsler, er presentert på siden med Nestlé-konsernets retningslinjer for personvern og personopplysninger.


Oppdatering av juridisk merknad


Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer og korrigeringer av denne merknaden. Vennligst titt innom denne siden fra tid til annen for å se gjennom disse og ny tilleggsinformasjon.

Opphavsrett © Société des Produits Nestlé S.A.