You are signed out

© 2023 Nestlé

All opphavsrett og andre åndsverksrettigheter i all tekst, alle bilder og alt annet materiale på dette nettstedet tilhører Nestlé-konsernet eller er inkludert med tillatelse gitt av den relevante eier.

Du har tillatelse til å bla gjennom denne nettsiden, reprodusere utdrag ved å skrive ut, laste ned til harddisk eller for å sende den videre til andre enkeltpersoner. Dette skal kun gjøres på den betingelsen at du holder intakt alle opphavsrett- og andre eiendomsmerknader, og at de ovennevnte varemerkemerknadene vises på slike reproduksjoner. Ingen reproduksjon av noen deler av dette nettstedet skal selges eller distribueres for kommersielle formål, ei heller skal det modifiseres eller inkorporeres i andre arbeider, publikasjoner eller nettsteder.

Varemerker, logoer, skrifttegn og tjenestemerker (kollektivt «varemerker») som vises på dette nettstedet, tilhører Nestlé-konsernet. Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som at vi gir noen lisens for eller rett til å bruke noe varemerke som vises på dette nettstedet. Bruk/misbruk av varemerker vist på dette nettstedet eller av annet innhold på nettstedet, bortsett fra som disse vilkårene gir hjemmel for, er strengt forbudt. Du informeres også om at Nestlé-konsernet vil aktivt og strengt håndheve sine åndsverksrettigheter så langt som loven tillater det, inkludert strafferettslig forfølgelse av alvorlige forbrytelser.