คำค้นหายอดนิยม
You are signed out

© 2023 Nestlé

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Nestlé ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้อง


คุณได้รับอนุญาตให้เข้าชมเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่คงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์ต่างๆ และเครื่องหมายการค้าจะต้องปรากฏอยู่ในการทำสำเนาดังกล่าว ห้ามมิให้มีการขายหรือแจกจ่ายการทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และห้ามดัดแปลงหรือนำผลงานไปรวมไว้ในงานสิ่งพิมพ์หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่น


เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษร และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นของกลุ่มบริษัท Nestlé ไม่มีข้อความใดที่บ่งชี้ว่าสื่อต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้อนุญาตหรือให้สิทธิ์บุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎบนเว็บไซด์ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซด์ไปใช้รวมถึงใช้ในทางที่ผิด ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นอกจากนี้กลุ่มบริษัท Nestlé จะบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังรวมถึงการดำเนินคดีอาญาสำหรับความผิดร้ายแรงตามกฎหมายต่อไปสูงสุด