אתה מנותק

© 2023 Nestlé

1. כל זכויות היוצרים וכל קניין רוחני אחר בכל הטקסטים, התמונות והחומרים האחרים באתר זה הם רכוש קבוצת נסטלה או כלולים באישור הבעלים הרלוונטי.

2. המשתמש רשאי לגלוש באתר זה ולשכפל חלקים ממנו בדרך של הדפסה, הורדה לדיסק קשיח או לצורך הפצה לאנשים אחרים, בתנאי שהמשתמש לא ימחק אף אחת מן ההודעות המתייחסות לזכויות יוצרים ולזכויות קנייניות אחרות וכי הסימן המסחרי שלעיל יופיע על שכפולים כאמור. שכפול של כל חלק שהוא מאתר זה הינו אסור למכירה או הפצה למטרת רווח מסחרי, ואף אין לשנותו או לשלבו בשום יצירה, פרסום או אתר אחר.

3. הסימנים המסחריים, הלוגואים, התווים וסימני השירות (ביחד "הסימנים המסחריים") המוצגים באתר זה שייכים לקבוצת נסטלה. אין לפרש דבר הנמצא באתר זה כמעניק רישיון או זכות להשתמש בסימן מסחרי כלשהו המוצג באתר זה. השימוש ו/או השימוש לרעה בסימנים המסחריים המוצגים באתר זה, או בכל תוכן אחר באתר זה, למעט כאמור בתקנון זה, אסור בהחלט. קבוצת נסטלה תאכוף בתקיפות את זכויות הקניין הרוחני שלה, ככל שהחוק מתיר, לרבות תביעה פלילית בגין עבירות חמורות.

4. בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכני המשתמשים לאתר יש משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ"ל מצויים בבעלות המשתמש שהעלה ו/או פרסם ו/או מסר אותם. ככל שמשתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכני המשתמשים אותם העלה ו/או פרסם ו/או מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת ו/או פרסום ו/או מסירת התכנים לאתר משום אישור מצידו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין - מאת בעל הזכויות בתוכן המשתמשים הנ"ל - לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות. מובהר, כי נסטלה לא תישא בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מפרסום ו/או העלאתם ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש אשר העלה ו/או פרסם ו/או מסר את תכני המשתמשים הנ"ל ישפה את נסטלה בגין כל הוצאה לה תידרש היא בגינם.

5. בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירת תכני המשתמשים באתר מקנה המשתמש לקבוצת לנסטלה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון. נסטלה תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני המשתמשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי, לרבות, מיזכה ("Credit"), תמלוגים או טובות הנאה אחרות. נסטלה תעניק קרדיט ו/או פרסים למשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי כל משתמשי האתר מוותרים כלפי אסם ונסטלה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה אסם ו/או נסטלה בתכנים אלה.

7. חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני נסטלה מיידית בכתב. צעדים שיינקטו ע"י נסטלה, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.