main content

 

Actievoorwaarden Tikkie terugbetaald actie – Nescafé Gold Cappuccino

Algemeen 

 

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Nescafé Gold Cappuccino terugbetaald actie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”). De Actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.nescafe.com/nl/actievoorwaarden. (“Actiewebsite”).

 1. Door deelname aan de Actie kunnen deelnemers (“Deelnemers”) aanspraak maken op een volledige terugbetaling bij aankoop van een Nescafé Gold Cappuccino doosje (10 sticks) (“Actiekorting”). Kassabonnen (zowel digitaal als geprint) verkregen bij online bestellingen voor het bezorgen of afhalen in de winkel zijn uitgesloten van de Actie. Digitale kassabonnen bij aankoop in een van de verkooppunten zijn uitgesloten van de Actie.

 1. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé tegenover de Deelnemers is gehouden tot vergoeding van eventuele schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd. 

 1. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 

 

Deelname 

 

 1. U kunt één keer deelnemen aan deze Actie. 

 1. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden. 

 1. Nestlé stelt een minimumleeftijd van 18 jaar voor deelname aan de Actie. 

 

Actieopzet  

 

 1. De Actie start op 20 september 2021 en de te vergeven Actiekorting is beperkt. De actie duurt 8 weken (t/m 22 november 2020), maar zodra de maximaal te vergeven Actiekorting is bereikt, is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de Actiekorting. Nestlé zal hier melding van maken op de Actiewebsite.

 1. Om op een geldige manier deel te nemen aan actie, moet de deelnemer de volgende procedure opvolgen: hij moet de aan de specifieke actie onderhevig zijnde producten aankopen, in dit geval een verpakking van Nescafé Gold Cappuccino doosje (10 sticks), en de aankoopbon bewaren. De deelnemer scant de QR-code van de campagne, te vinden op een wobbler bij de oploskoffie categorie op het schap van de winkels waar communicatie is voorzien of via een link in de Nescafé Gold Cappuccino terugbetaald Tikkie advertentie te zien online gedurende de actieperiode. Na het scannen van de
  QR-code of het klikken van de Tikkie advertentie wordt de deelnemer doorverwezen naar Tikkie waar hij de nodige stappen moet opvolgen, namelijk akkoord gaan met de voorwaarden en de kassabon scannen.

 1. Na het controleren van de kassabon krijgt de deelnemer direct een bevestiging in de app. De terugbetaling zal binnen 1 dag op de bankrekening van de deelnemer gestort worden. Wij behouden het recht om de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. 

 

Privacy 

 

 1. In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Nestle verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van deze actie indien u besluit contact op te nemen met de Nestlé consumentenservice. Indien u geen contact opneemt met de consumentenservice ontvangt Nestlé ook geen persoonsgegevens. U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.” 

 

Aansprakelijkheid 

 

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé. 

 1. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade voortvloeiende uit de Actie en/of daarmee samenhangende rechtshandelingen. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake vertraging in de overschrijving van de Actiekorting op de bankrekening van de Deelnemer. 

 1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Nestlé beperkt tot maximaal de Actiekorting waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.  

 

Slotbepalingen 

 

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé. 

 1. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 1. Voor extra informatie en eventuele meldingen met betrekking tot de Actie, kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestle: 

  • Per telefoon op het nummer 020 5699 699; 

  • Per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen; 

  • Via het online contactformulier op de website www.nestle.nl 

  • Via email: consumentenservice@nl.nestle.com. 

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen. 

 

Vastgesteld op 15/08/2021