Bạn đã đăng xuất

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi. Hy vọng bạn sẽ thích trải nghiệm trực tuyến này. Các điều khoản (“Các điều khoản”) dưới đây điều chỉnh việc bạn sử dụng Website của chúng tôi.

Qua việc sử dụng Website của chúng tôi, bạn chấp thuận và đồng ý tuân thủ Các điều khoản này; nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng Website của chúng tôi.


Trong Các điều khoản này: “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Nestlé” có nghĩa là Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và các doanh nghiệp liên kết của công ty. Các điều khoản khác cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng Website của chúng tôi và được dẫn chiếu bên dưới, bao gồm các điều khoản sẽ áp dụng cho các cuộc thi, khuyến mại bán hàng và các tính năng khác có thể được cung cấp trên Wesbite của chúng tôi theo thời gian. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản đó.