You are signed out

Lietošanas noteikumi

zņēmuma Nestlé tīmekļa vietnes Noteikumi un nosacījumi

Paldies, ka apmeklējat šo tīmekļa vietni! Rūpīgi izlasiet šajā dokumentā ietvertos Noteikumus un nosacījumus, jo jebkāda šīs tīmekļa vietnes izmantošana apliecina, ka piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

 

Šajā vietnē lietotie termini “mēs”, “mūs”, “Nestlé” un “Nestlé Group” nozīmē uzņēmumu Nestlé S.A. un jebkādu ar to saistīto uzņēmumu atbilstoši kontekstam. Termins “Jūs”, “Jums” un “Jūsu” attiecināms uz jebkuru personu, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei un/vai lieto to.

 

Tīmekļa vietnes Paziņojums par konfidencialitāti

Jebkāda personīga informācija vai materiāls, kas sūtīts šai vietnei, ir pakļauts šajā vietnē publicētā Paziņojuma par konfidencialitāti noteikumiem.

 

Informācijas precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums

Kaut arī mēs mēģinām veikt visas samērīgās darbības, lai nodrošinātu informācijas precizitāti un pilnīgumu šajā tīmekļa vietnē, mēs neatbildam par šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jebkādu paļaušanos uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo materiālu. Jūs piekrītat, ka Jūs esat atbildīgs par sekošanu līdzi jebkādām izmaiņām, kas saistītas ar šajā tīmekļa vietnē iekļauto materiālu un informāciju.

 

Pārsūtīšana

Visi ziņojumi, kas nav personiski, vai materiāls, ko Jūs pārsūtāt šai vietnei pa elektronisko pastu vai citā veidā, ieskaitot datus, jautājumus, komentārus, ieteikumus un tiem līdzīgus, tiek un tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un nevienam nepiederošiem. Viss, ko Jūs pārsūtāt vai ievietojat, kļūst par uzņēmuma Nestlé Group īpašumu un var tikt izmantots jebkādiem nolūkiem, tostarp, bet ne tikai, reprodukcijai, izpaušanai, pārsūtīšanai, publicēšanai, pārraidīšanai un ievietošanai. Turklāt uzņēmumam Nestlé Group ir tiesības brīvi izmantot jebkādiem nolūkiem (tostarp, bet ne tikai, produktu izstrādei, ra˛ošanai, reklamēšanai un mārketingam) visas idejas, mākslas darbus, izgudrojumus, izstrādes, ierosinājumus vai koncepcijas, ko ietver jebkāds ziņojums, ko šai vietnei esat nosūtījis. Par jebkādu šādu izmantošanu informācijas iesniedzēja pusei kompensācija netiek izmaksāta. Iesniedzot informāciju, Jūs arī garantējat, ka iesniegtais materiāls/informācija pieder Jums, ka tas neceļ neslavu un ka uzņēmums Nestlé Group, to izmantojot, nepārkāpj nekādas trešās personas tiesības vai nekādā citā veidā nepārkāpj piemērojamos tiesību aktus. Uzņēmumam Nestlé Group nav pienākuma izmantot iesniegto informāciju.

 

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visas autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības visā tekstā, attēlos un citos materiālos šajā tīmekļa vietnē ir uzņēmuma Nestlé Group īpašums vai ir iekļautas ar attiecīgā īpašnieka atļauju.

 

Jūs drīkstat pārlūkot šo tīmekļa vietni, reproducēt izvilkumus, tos drukājot, lejupielādējot uz cietā diska vai lai tos tālāk izplatītu citām fiziskām personām. To atļauts darīt tikai ar nosacījumu, ka Jūs nebojājat nevienu autortiesību paziņojumu un citus patentētus paziņojumus un ka uz šādām reprodukcijām tiek saglabāts preču zīmju paziņojums. Nevienu šīs vietnes reprodukcijas daļu nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciāla labuma gūšanai, kā arī to nedrīkst mainīt vai iekļaut nekādā citā darbā, publikācijā vai vietnē.

 

® Reģistrēta uzņēmuma Société des Produits Nestlé S.A. preču zīme. Visas tiesības paturētas.

 

Preču zīmes, logo, tēli un pakalpojumu zīmes (kopā: “Preču zīmes”), kas attēlotas šajā vietnē, pieder uzņēmuma Nestlé Group nodaļai Société des Produits Nestlé S.A. Nekas šajā tīmekļa vietnē nav interpretējams kā norāde uz jebkādas licences vai lietošanas tiesību piešķiršanu jebkurai šajā vietnē attēlotajai Preču zīmei. Jums ir stingri aizliegts izmantot/nepareizi lietot šajā tīmekļa vietnē attēlotās Preču zīmes vai jebkādu citu šīs vietnes saturu jebkādā veidā, izņemot tā, kā norādīts šajos Noteikumos un nosacījumos. Jūs arī tiekat informēts, ka uzņēmums Nestlé Group savas intelektuālā īpašuma tiesības īstenos maksimālā apmērā saskaņā ar likumu.

 

Saites uz citām vietnēm

Saites, kas atrodamas uzņēmuma Nestlé Group tīmekļa vietnē, Jūs var aizvest prom no uzņēmuma Nestlé Group tīkla un sistēmas, un uzņēmums Nestlé Group neuzņemas atbildību par šādu trešo personu tīmekļa vietņu saturu, precizitāti vai darbību. Saites tiek nodrošinātas labā ticībā, un uzņēmums Nestlé Group nenes atbildību par jebkādām izrietošām izmaiņām tajās trešo personu vietnēs, uz kurām sniegta saite. Nav nepieciešams uzņēmuma Nestlé Group tiešs apstiprinājums, lai iekļautu jebkādas saites citās tīmekļa vietnēs. Ir ļoti ieteicams rūpīgi izlasīt juridisko paziņojumu un paziņojumu par konfidencialitāti visās Jūsu apmeklētajās vietnēs.

 

Garantijas un atrunas

Riskus, kas is saistīti ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, uzņematies tikai un vienīgi Jūs.

 

Garantijas

Šī vietne Jums tiek nodrošināta tāda, “kāda tā ir” un “kāda tā ir pieejama”, un līdz ar to uzņēmums Nestlé Group nekādā veidā nesniedz tiešas, netiešas, ar likumu noteiktas vai citas (ieskaitot netiešas garantijas par tirdzniecību vai apmierinošu kvalitāti un piemērotību konkrētam nolūkam) garantijas, tostarp garantijas vai apliecinājumus, ka materiāls šajā vietnē būs pilnīgs, precīzs, uzticams, savlaicīgs, trešo personu neaizskarošs, ka piekļuve šai vietnei netiks pārtraukta vai nebūs kļūdaina, vai nesaturēs vīrusus, ka šī vietne būs droša, ka jebkāds padoms vai viedoklis, kas šajā vietnē iegūts no Nestlé Group, ir pareizs vai uz to var paļauties un visi šie apliecinājumi vai garantijas ir saskaņā ar skaidri pausto atteikšanos no tiesībām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka da˛ās jurisdikcijās netiešo garantiju izņēmumi var būt aizliegti, līdz ar to da˛i no šiem izņēmumiem Jums var netikt piemērotas. Lūdzu, pārbaudiet vietējos valsts tiesību aktus.
Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma ierobe˛ot, aizturēt vai izbeigt Jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai kādai no tās daļām vai līdzekļiem pilnībā vai daļēji jebkurā laikā.

 

Saistības un pienākumi

Uzņēmums Nestlé Group un/vai visas citas puses, kas piedalās šīs vietnes radīšanā, veidošanā un izstrādāšanā mūsu vārdā, nav atbildīgas par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem, sevišķiem vai represīviem bojājumiem, izdevumiem, zaudējumiem vai saistībām, kas jebkādā veidā izriet no Jūsu piekļuves šīs vietnes lietošanai, nespējai to lietot, izmaiņām saturā vai no jebkuras citas vietnes, kurai piekļūstat, izmantojot saiti šajā tīmekļa vietnē, vai tādā apmērā, kādā to pieļauj piemērojamie likumi, no visām darbībām, ko mēs veicam vai nespējam veikt, saņemot Jūsu sūtītos elektroniskā pasta ziņojumus.
Uzņēmumam Nestlé Group un/vai visās citām pusēm, kas piedalās šīs vietnes radīšanā, veidošanā un izstrādāšanā, nav pienākuma uzturēt šajā vietnē pieejamo materiālu un pakalpojumus vai nodrošināt jebkādus ar tiem saistītus labojumus, atjauninājumus vai laidienus. Viss šī tīmekļa vietnes materiāls var tikt mainīts bez brīdinājuma.
Turklāt uzņēmums Nestlé Group nav atbildīgs par jebkādiem pieredzētiem zaudējumiem, kas radušies tādu vīrusu rezultātā, kas var inficēt Jūsu datora ierīces vai citu īpašumu tādēļ, ka no šīs vietnes mēģinājāt piekļūt jebkādam materiālam vai lejupielādēt to. Ja izvēlaties lejupielādēt materiālu no šīs vietnes, tad visus riskus uzņematies Jūs.
Maksimālā apmērā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti, Jūs skaidri atsakāties no tādām prasībām pret uzņēmumu Nestlé Group, tās valdes locekļiem, vadītājiem, darbiniekiem, piegādātājiem un programmētājiem, kas varētu būt radušās, Jums izmantojot šo vietni vai piekļūstot tai.

 

Aizliegta darbība

Jums ir aizliegts veikt jebkādu darbību, ko uzņēmums Nestlé Group neapšaubāmi var uzskatīt par nepiemērotu un/vai kas var tikt uzskatīta par pretlikumīgu darbību vai to aizliedz kāds tiesību akts, kas piemērojams šai vietnei, ieskaitot, bet ne tikai:

 

* jebkādu darbību, kas pārkāptu personas datu aizsardzību (ieskaitot privātas informācijas augšupielādēšanu bez attiecīgās personas piekrišanas) vai jebkādas citas cilvēka likumīgās tiesības;
* šīs vietnes izmantošanu, lai celtu neslavu uzņēmumam Nestlé Group vai apmelotu to, tās darbiniekus vai citas personas, vai lai veiktu darbību, kas bojā uzņēmuma Nestlé Group labā vārda reputāciju;
* vīrusu saturošu failu augšupielādēšanu, kas var kaitēt uzņēmuma Nestlé Group vai citu personu īpašumam; un
* jebkāda neatļauta materiāla, ieskaitot, bet ne tikai, materiāla, kas, pēc mūsu domām, var izraisīt neapmierinātību, kas var nest zaudējumus uzņēmumam Nestlé Group vai trešās personas sistēmu vai tīkla drošībai vai pārkāpt to noteikumus, necienīga, rasistiska, piedauzīga, apdraudoša, pornogrāfiska vai citādā ziņā pretlikumīga materiāla ievietošanu vai pārsūtīšanu.

 

Jurisdikcija un regulējošie likumi

Uzņēmums Nestlé Group neapliecina, ka materiāls un informācija šajā vietnē ir piemēroti un pieejami visās valstīs vai valodās.

 

Jūs un uzņēmums Nestlé Group piekrītat, ka visas nesaskaņas vai sūdzības, kas radušās šīs vietnes izmantošanas dēļ un ir ar to saistītas, regulē Šveices likumi, un tās iesniedzamas tikai Šveices tiesu jurisdikcijā.

 

Juridiskā paziņojuma atjauninājums

Mēs paturam tiesības šajā paziņojumā veikt jebkādas izmaiņas un labojumus. Lūdzu, laiku pa laikam pārlasiet šo un jauno papildu informāciju šajā lapā.

 

Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A