Olet kirjautunut ulos

Användarvillkor

Tack för att du besöker den här webbplatsen. Läs noga igenom bestämmelserna och villkoren i detta dokument, eftersom din användning av webbplatsen innebär att du godkänner dessa användarvillkor.


På denna webbplats hänvisar orden ”vi”, ”oss”, ”vår” ”Nestlé” och ”Nestlé-koncernen” till Nestlé S.A. och deras närstående bolag, allt efter sammanhanget. ”Du” hänvisar till alla personer som kopplar upp sig till och/eller använder webbplatsen.


Integritetspolicy för webbplatsen


För all personlig information och allt material som skickas till webbplatsen gäller Nestlé-koncernens policy om integritet och skydd av personuppgifter enligt Integritetspolicyn på webbplatsen.


Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet


Även om vi vidtar alla rimliga ansträngningar för att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för att informationen vi ger på webbplatsen är korrekt och fullständig. All tilltro till materialet på webbplatsen är på din egen risk. Du godtar att det är ditt eget ansvar att följa upp eventuella förändringar i materialet och informationen på webbplatsen.


Överföring


All icke-personlig kommunikation och allt material som du överför till webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, betraktas som icke-konfidentiell och icke upphovsrättsskyddad information. Allt du överför eller lägger upp på webbplatsen blir Nestlé-koncernens egendom och kan användas för vilket ändamål som helst, inklusive bland annat återgivning, avslöjande, överföring, offentliggörande, sändning eller uppläggning på nätet. Dessutom har Nestlé-koncernen rätt att för vilket ändamål som helst (inklusive bland annat utveckling, tillverkning, annonsering och marknadsföring av produkter) använda idéer, bilder, uppfinningar, utvecklingsarbete, förslag eller koncept som ingår i kommunikation som du skickar till webbplatsen. All sådan användning sker utan ersättning till den part som skickar in informationen. Genom att skicka in information bekräftar du också att du äger det material/innehåll du skickar in, att det inte är kränkande och att Nestlé-koncernens användning av materialet inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot gällande lag. Nestlé-koncernen har ingen skyldighet att använda den information som skickas in.


Immateriella rättigheter


® Reg. Varumärke tillhörande Société des Produits Nestlé S.A. Med ensamrätt.


All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till text, bilder och annat material på webbplatsen är Nestlé-koncernens egendom eller publiceras med respektive rättighetsägares tillstånd.


Du har rätt att ta del av innehållet på webbplatsen, mångfaldiga delar av den genom utskrift, nedladdning till hårddisk eller för distribution till andra personer. Villkoret för detta är dock att kopian eller utskriften bibehåller alla meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt samt ovanstående varumärkesmeddelande. Det är inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga och sälja eller distribuera innehåll på webbplatsen för kommersiella ändamål och inte heller att modifiera eller införliva det i andra verk, publikationer eller webbplatser.


Varumärken, logotyper, tecken och servicemärken (sammantaget ”Varumärken”) som visas på webbplatsen tillhör Société des Produits Nestlé S.A. som en del av Nestlé-koncernen. Ingenting på denna webbplats får tolkas som ett medgivande av tillstånd eller rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen. Det är strängt förbjudet att använda eller missbruka varumärkena eller något annat innehåll på webbplatsen utom för de ändamål som anges i dessa användarvillkor. Observera också att Nestlé-koncernen kraftfullt bevakar sina immateriella rättigheter så långt lagen tillåter.


Länkar till andra webbplatser


Länkar på Nestlé-koncernens webbplatser kan ta dig utanför Nestlé-koncernens nätverk och system. Nestlé-koncernen tar inget ansvar för innehållet, riktigheten eller funktionaliteten på dessa tredje parts webbplatser. Länkarna tillhandahålls i god tro och Nestlé-koncernen kan inte hållas ansvarig för eventuella senare ändringar på tredje parts webbplatser som vi länkar till. En länk till en annan webbplats innebär inte någon rekommendation från Nestlé-koncernens sida. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser igenom den juridiska informationen och sekretessbestämmelserna på alla andra webbplatser du besöker.


Garantier och friskrivningar


Användningen av webbplatsen sker helt och hållet på din egen risk.


Garantier


Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet, och Nestlé-koncernen lämnar följaktligen inga som helst garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra (däribland underförstådda garantier för säljbarhet eller godtagbar kvalitet och ändamålsenlighet) inklusive garantier eller utfästelser att material på webbplatsen är fullständigt, korrekt, pålitligt, aktuellt, inte inkräktar på tredje parts rättigheter, att åtkomsten till webbplatsen är avbrotts- eller felfri eller fri från virus, att webbplatsen är säker eller att råd eller åsikter som Nestlé-koncernen ger via webbplatsen är korrekta eller pålitliga, och vi avsäger oss uttryckligen alla utfästelser eller garantier om detta.


Observera att i vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta underförstådda garantier, så vissa av dessa undantag gäller eventuellt inte dig. Kontrollera din lokala lagstiftning.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa, spärra eller utan föregående meddelande avsluta din åtkomst till webbplatsen eller en funktion eller del av den.


Ansvarsskyldighet


Nestlé-koncernen och/eller annan part som för vår räkning medverkar i skapande, produktion eller leverans av webbplatsen har inga skyldigheter och inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador, följdskador, tillfälliga, indirekta, speciella eller straffrättsliga skador, kostnader, förluster eller ansvarsskyldighet som uppstår till följd av din tillgång till, användning eller oförmåga till användning, ändring av innehållet på webbplatsen eller på grund av någon annan webbplats du länkar till från denna webbplats eller, i den utsträckning gällande lag tillåter, för eventuella åtgärder vi vidtar eller underlåter att vidta som resultat av e-postmeddelanden du skickar till oss.


Nestlé-koncernen och/eller annan part som för vår räkning medverkar i skapande, produktion eller leverans av webbplatsen har ingen skyldighet att underhålla materialet och tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller versioner i anslutning till dessa. Allt material på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.


Nestlé-koncernen har heller inga skyldigheter och inget ansvar för eventuella förluster som uppstår på grund av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom till följd av din användning av webbplatsen, uppkoppling till webbplatsen eller nedladdning av material från webbplatsen. Om du väljer att ladda ned material från webbplatsen gör du det på egen risk.


I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag avsäger du dig uttryckligen alla krav gentemot Nestlé-koncernen, dess tjänstemän, direktörer, anställda, leverantörer och programmerare som kan uppstå på grund av din användning av eller uppkoppling till webbplatsen.


Förbjudna aktiviteter


Det är förbjudet att bedriva sådana aktiviteter på webbplatsen som Nestlé-koncernen efter eget gottfinnande kan tolka som olämpliga och/eller olagliga eller som är förbjudna enligt gällande lagstiftning, inklusive bland annat:


Alla handlingar som utgör ett brott mot personers integritet (inklusive uppladdning av privat information utan vederbörande persons tillstånd) eller andra lagstadgade rättigheter;


Användning av webbplatsen för att skymfa eller förtala Nestlé-koncernen, dess anställda eller andra personer eller handla på ett sätt som är ägnat att förstöra Nestlé-koncernens goda rykte;


Uppladdning av filer som innehåller virus som kan skada Nestlé-koncernens eller andra användares egendom; och


Uppläggning eller överföring av icke-auktoriserat material, inklusive bland annat material som enligt vår uppfattning sannolikt orsakar förargelse, skadar eller inkräktar på säkerheten i Nestlé-koncernens eller tredje parts system eller nätverk, är nedsättande, rasistiskt, obscent, hotfullt, pornografiskt eller på annat sätt olagligt.


Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning


De produkter, material, erbjudanden och den information som tillhör Nestlé-koncernen och visas på webbplatsen avser endast användare i Sverige. Nestlé-koncernen lämnar inga utfästelser att materialet och informationen på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt på alla platser och språk i alla länder. Kontakta vår lokala distributör för att få mer information om produkttillgängligheten i ditt land. Produkterna på webbplatsen är endast visuella representationer och är därför inte i verklig storlek, förpackning, färg osv.


Du och Nestlé-koncernen är ense om att alla tvister eller anspråk till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen ska behandlas enligt svensk lag och omfattas av de svenska domstolarnas exklusiva behörighet.


Cookies


Nestlé använder sig av spårningsteknik (”cookies”). Nestlé-koncernens regler om användning av cookies redovisas i Nestlé-koncernens policy om integritet och personlig information som finns på denna webbsida.


Uppdatering av tillkännagivande


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigeringar i detta meddelande. Se denna sida från tid till annan för att granska dessa och ny ytterligare information.Tack för att du besöker den här webbplatsen. Läs noga igenom bestämmelserna och villkoren i detta dokument, eftersom din användning av webbplatsen innebär att du godkänner dessa användarvillkor. På denna webbplats hänvisar orden ”vi”, ”oss”, ”vår” ”Nestlé” och ”Nestlé-koncernen” till Nestlé S.A. och deras närstående bolag, allt efter sammanhanget. ”Du” hänvisar till alla personer som kopplar upp sig till och/eller använder webbplatsen. Integritetspolicy för webbplatsen För all personlig information och allt material som skickas till webbplatsen gäller Nestlé-koncernens policy om integritet och skydd av personuppgifter enligt Integritetspolicyn på webbplatsen. Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet Även om vi vidtar alla rimliga ansträngningar för att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för att informationen vi ger på webbplatsen är korrekt och fullständig. All tilltro till materialet på webbplatsen är på din egen risk. Du godtar att det är ditt eget ansvar att följa upp eventuella förändringar i materialet och informationen på webbplatsen. Överföring All icke-personlig kommunikation och allt material som du överför till webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, betraktas som icke-konfidentiell och icke upphovsrättsskyddad information. Allt du överför eller lägger upp på webbplatsen blir Nestlé-koncernens egendom och kan användas för vilket ändamål som helst, inklusive bland annat återgivning, avslöjande, överföring, offentliggörande, sändning eller uppläggning på nätet. Dessutom har Nestlé-koncernen rätt att för vilket ändamål som helst (inklusive bland annat utveckling, tillverkning, annonsering och marknadsföring av produkter) använda idéer, bilder, uppfinningar, utvecklingsarbete, förslag eller koncept som ingår i kommunikation som du skickar till webbplatsen. All sådan användning sker utan ersättning till den part som skickar in informationen. Genom att skicka in information bekräftar du också att du äger det material/innehåll du skickar in, att det inte är kränkande och att Nestlé-koncernens användning av materialet inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot gällande lag. Nestlé-koncernen har ingen skyldighet att använda den information som skickas in. Immateriella rättigheter ® Reg. Varumärke tillhörande Société des Produits Nestlé S.A. Med ensamrätt. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till text, bilder och annat material på webbplatsen är Nestlé-koncernens egendom eller publiceras med respektive rättighetsägares tillstånd. Du har rätt att ta del av innehållet på webbplatsen, mångfaldiga delar av den genom utskrift, nedladdning till hårddisk eller för distribution till andra personer. Villkoret för detta är dock att kopian eller utskriften bibehåller alla meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt samt ovanstående varumärkesmeddelande. Det är inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga och sälja eller distribuera innehåll på webbplatsen för kommersiella ändamål och inte heller att modifiera eller införliva det i andra verk, publikationer eller webbplatser. Varumärken, logotyper, tecken och servicemärken (sammantaget ”Varumärken”) som visas på webbplatsen tillhör Société des Produits Nestlé S.A. som en del av Nestlé-koncernen. Ingenting på denna webbplats får tolkas som ett medgivande av tillstånd eller rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen. Det är strängt förbjudet att använda eller missbruka varumärkena eller något annat innehåll på webbplatsen utom för de ändamål som anges i dessa användarvillkor. Observera också att Nestlé-koncernen kraftfullt bevakar sina immateriella rättigheter så långt lagen tillåter. Länkar till andra webbplatser Länkar på Nestlé-koncernens webbplatser kan ta dig utanför Nestlé-koncernens nätverk och system. Nestlé-koncernen tar inget ansvar för innehållet, riktigheten eller funktionaliteten på dessa tredje parts webbplatser. Länkarna tillhandahålls i god tro och Nestlé-koncernen kan inte hållas ansvarig för eventuella senare ändringar på tredje parts webbplatser som vi länkar till. En länk till en annan webbplats innebär inte någon rekommendation från Nestlé-koncernens sida. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser igenom den juridiska informationen och sekretessbestämmelserna på alla andra webbplatser du besöker. Garantier och friskrivningar Användningen av webbplatsen sker helt och hållet på din egen risk. Garantier Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet, och Nestlé-koncernen lämnar följaktligen inga som helst garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra (däribland underförstådda garantier för säljbarhet eller godtagbar kvalitet och ändamålsenlighet) inklusive garantier eller utfästelser att material på webbplatsen är fullständigt, korrekt, pålitligt, aktuellt, inte inkräktar på tredje parts rättigheter, att åtkomsten till webbplatsen är avbrotts- eller felfri eller fri från virus, att webbplatsen är säker eller att råd eller åsikter som Nestlé-koncernen ger via webbplatsen är korrekta eller pålitliga, och vi avsäger oss uttryckligen alla utfästelser eller garantier om detta. Observera att i vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta underförstådda garantier, så vissa av dessa undantag gäller eventuellt inte dig. Kontrollera din lokala lagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa, spärra eller utan föregående meddelande avsluta din åtkomst till webbplatsen eller en funktion eller del av den. Ansvarsskyldighet Nestlé-koncernen och/eller annan part som för vår räkning medverkar i skapande, produktion eller leverans av webbplatsen har inga skyldigheter och inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador, följdskador, tillfälliga, indirekta, speciella eller straffrättsliga skador, kostnader, förluster eller ansvarsskyldighet som uppstår till följd av din tillgång till, användning eller oförmåga till användning, ändring av innehållet på webbplatsen eller på grund av någon annan webbplats du länkar till från denna webbplats eller, i den utsträckning gällande lag tillåter, för eventuella åtgärder vi vidtar eller underlåter att vidta som resultat av e-postmeddelanden du skickar till oss. Nestlé-koncernen och/eller annan part som för vår räkning medverkar i skapande, produktion eller leverans av webbplatsen har ingen skyldighet att underhålla materialet och tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller versioner i anslutning till dessa. Allt material på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande. Nestlé-koncernen har heller inga skyldigheter och inget ansvar för eventuella förluster som uppstår på grund av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom till följd av din användning av webbplatsen, uppkoppling till webbplatsen eller nedladdning av material från webbplatsen. Om du väljer att ladda ned material från webbplatsen gör du det på egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag avsäger du dig uttryckligen alla krav gentemot Nestlé-koncernen, dess tjänstemän, direktörer, anställda, leverantörer och programmerare som kan uppstå på grund av din användning av eller uppkoppling till webbplatsen. Förbjudna aktiviteter Det är förbjudet att bedriva sådana aktiviteter på webbplatsen som Nestlé-koncernen efter eget gottfinnande kan tolka som olämpliga och/eller olagliga eller som är förbjudna enligt gällande lagstiftning, inklusive bland annat: Alla handlingar som utgör ett brott mot personers integritet (inklusive uppladdning av privat information utan vederbörande persons tillstånd) eller andra lagstadgade rättigheter; Användning av webbplatsen för att skymfa eller förtala Nestlé-koncernen, dess anställda eller andra personer eller handla på ett sätt som är ägnat att förstöra Nestlé-koncernens goda rykte; Uppladdning av filer som innehåller virus som kan skada Nestlé-koncernens eller andra användares egendom; och Uppläggning eller överföring av icke-auktoriserat material, inklusive bland annat material som enligt vår uppfattning sannolikt orsakar förargelse, skadar eller inkräktar på säkerheten i Nestlé-koncernens eller tredje parts system eller nätverk, är nedsättande, rasistiskt, obscent, hotfullt, pornografiskt eller på annat sätt olagligt. Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning De produkter, material, erbjudanden och den information som tillhör Nestlé-koncernen och visas på webbplatsen avser endast användare i Sverige. Nestlé-koncernen lämnar inga utfästelser att materialet och informationen på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt på alla platser och språk i alla länder. Kontakta vår lokala distributör för att få mer information om produkttillgängligheten i ditt land. Produkterna på webbplatsen är endast visuella representationer och är därför inte i verklig storlek, förpackning, färg osv. Du och Nestlé-koncernen är ense om att alla tvister eller anspråk till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen ska behandlas enligt svensk lag och omfattas av de svenska domstolarnas exklusiva behörighet. Cookies Nestlé använder sig av spårningsteknik (”cookies”). Nestlé-koncernens regler om användning av cookies redovisas i Nestlé-koncernens policy om integritet och personlig information som finns på denna webbsida. Uppdatering av tillkännagivande Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigeringar i detta meddelande. Se denna sida från tid till annan för att granska dessa och ny ytterligare information.


Copyright © Société des Produits Nestlé S.A.


Copyright © Société des Produits Nestlé S.A.