Olete välja logitud

Privaatsuseeskiri

Jõustub: mai 2018

 

TEATISE KOHALDAMISALA
 

Palun lugege käesolev Nestlé eraelu puutumatuse teatis („teatis“) hoolikalt läbi, et mõista meie meetodeid ja tavasid seoses Teie isikuandmetega ning nende käsitlemise viisi. Teatis kehtib isikute suhtes, kes suhtlevad Nestlé teenustega kui tarbijad („Teie“). Teatises kirjeldatakse, kuidas UAB Nestlé Baltics („Nestlé“; „meie“) kogume, kasutame ja avaldame isikuandmeid. Lisaks selgitatakse, kuidas pääsete oma isikuandmetele ligi, saate neid uuendada ja teha valikuid isikuandmete kasutamisel.

Käesolevas Teatises käsitletakse meiepoolseid andmekogumise toiminguid nii online kui offline. See hõlmab ka isikuandmeid, mida kogume erinevate kanalite kaudu – veebilehed, rakendused, kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud, müügikohad ja üritused. Võime ka koguda isikuandmeid erinevatest allikatest (veebileht, offline üritus). Palun lugege 9. lõiku, kui soovite saada teavet selle vaidlustamise kohta.

Juhul, kui töötleme Teie isikuandmeid õiguslike kohustuste täitmiseks, on Teie isikuandmete esitamine kohustuslik ning tuleneb seadussätetest, mis kehtestavad meil lasuvad õiguslikud kohustused. Isikuandmete esitamine ei ole Teile muudel juhtudel kohustuslik. Kui Te aga ei esita meile vajalikke isikuandmeid, ei saa me Teiega ühendust võtta, Teile tooteid ja/või teenuseid pakkuda, Teie soovil tegutseda enne lepingu sõlmimist ega Teiega lepingut sõlmida. Teavitame Teid andmete esitamise vajadusest, viidates sellele näiteks registreerimisvormidel.

Käesolevase teatisesse võidakse aeg-ajalt teha muudatusi (vt 11. lõiku).

Teatis sisaldab olulist informatsiooni järgmiste küsimuste kohta:

1. ISIKUANDMETE ALLIKAD
2. ISIKUANDMED, MIDA TEIE KOHTA KOGUME JA NENDE KOGUMISE VIIS
3. LASTE ISIKUANDMED
4. KÜPSISED/SAMALAADSED TEHNOLOOGIAD, LOGIFAILID JA VEEBIMAJAKAD
5. TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMINE
6. TEIE ISIKUANDMETE AVALDAMINE
7. ISIKUANDMETE TALLETAMINE
8. TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA/VÕI EDASTAMINE
9. JUURDEPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE JA MUUD ÕIGUSED
10. TEIE VALIKUD SELLE KOHTA, KUIDAS KASUTAME JA AVALDAME TEIE ISIKUANDMEID

11. TEATISE MUUDATUSED
12. VASTUTAVAD ANDMETÖÖTLEJAD JAKONTAKTANDMED

 


1. ISIKUANDMETE ALLIKAD
 

Käesolev Teatis puudutab isikuandmeid, mida Teilt või Teie kohta kogume allpool kirjeldatud meetoditel (vt 2. lõiku) järgmistest allikatest:

Nestlé veebilehed. Nestlé poolt või jaoks hallatavad tarbijatele suunatud veebilehed, sh lehed, mida haldame oma domeenide/internetiaadresside kaudu ja minisaidid kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikes nagu näiteks Facebook („veebilehed“).

Nestlé mobiilisaidid/rakendused. Nestlé poolt või jaoks hallatavad tarbijatele suunatud mobiilisaidid või rakendused nagu nt nutitelefonirakendused.

E-post, sõnumid ja muud elektroonilised teated. Teie ja Nestlé vaheline suhtlus elektrooniliste kanalite kaudu.

Nestlé CES. Suhtlus meie Consumer Engagement Centre’ga („CES“ – tarbijate kaasamise keskus). Offline registreerimisvormid. Trükitud või digitaalsed registreerimis- ja muud vormid, mida kogume näiteks posti teel, kaupluste esitlustel, konkurssidel ja muudes reklaamitegevustes või üritustel.

Reklaamsuhtlus. Suhtlus meie reklaamidega (nt kui suhtlete ühega meie reklaamidest kolmanda osapoole veebilehel, võime saada teavet selle suhtluse kohta).

Meie poolt loodavad andmed. Suhtlustegevuste käigus võime luua Teie kohta isikuandmeid (nt andmed Teie ostude kohta meie veebilehtedelt).

Andmed muudest allikatest. Kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud (nt Facebook ja Google), turu-uuringud (kui tagasisidet ei anta anonüümselt), kolmandate osapoolte vahendajad, Nestlé reklaampartnerid, avalikud allikad ja ettevõtete omandamisega kaasnevad andmed.

 2. ISIKUANDMED, MIDA TEIE KOHTA KOGUME JA NENDE KOGUMISE VIIS
 

Olenevalt Teie ja Nestlé vahelisest suhtlusest (online, offline, telefoni teel jne) kogume Teilt erinevat informatsiooni, mis on järgnevalt loetletud.

Isiklik kontaktinformatsioon. See hõlmab igasugust Teie poolt esitatud teavet, mis võimaldaks meil Teiega ühendust võtta – näiteks Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, sotsiaalvõrgustiku andmed või telefoninumber.

Kontole sisselogimise informatsioon. Igasugune teave, mis on Teile vajalik konto profiilile juurdepääsuks – näiteks Teie kasutajatunnus/e-posti aadress, ekraaninimi, parool taastamatul kujul ja/või turvaküsimus ning -vastus.

Demograafiline informatsioon ja huvid. Igasugune teave, mis kirjeldab Teie demograafilisi või käitumuslikke omadusi – näiteks Teie sünnipäev, vanus või vanusevahemik, sugu, geograafiline asukoht (nt postiindeks), lemmiktooted, hobid ja huvid ning leibkonna- või elustiilialane teave.

Informatsioon arvutist/mobiiliseadmest. Igasugune informatsioon arvutisüsteemi või mõne muu tehnoloogilise seadme kohta, mida kasutate meie veebilehe või rakenduste vaatamiseks, nt Interneti protokolli (IP) aadress, mida kasutatakse Teie arvuti või seadme ühendamiseks Internetiga, operatsioonisüsteemi tüüp ning veebilehitseja tüüp ja versioon. Kui külastate Nestlé veebilehti või rakendust mobiiliseadmega (nt nutitelefoniga), hõlmab kogutud informatsioon (kui see on lubatud) Teie telefoni unikaalset seadme ID-d, reklaami ID-d, geograafilist asukohta ja muid sarnaseid mobiiliseadmeandmeid.

Veebilehed/suhtlusalane informatsioon. Kui navigeerite meie veebilehtedel või uudiskirjadel ja suhtlete nendega, kasutame automaatseid andmete kogumise tehnoloogiaid, et koguda teatud informatsiooni Teie tegevuste kohta. See hõlmab ka informatsiooni selle kohta, millistele linkidele vajutate, milliseid lehti või sisu vaatate, kui kaua seda vaatate ning muud sarnast informatsiooni ja statistikat Teie suhtluste kohta, näiteks sisu reageerimisaega, allalaadimise vigu ja teatud lehtede külastamisaega. Informatsioon salvestatakse automatiseeritud tehnoloogiate abil (nt küpsised ja veebimajakad). Seda kogutakse ka kolmandate osapoolte jälgimise kaudu nii analüütilistel kui reklaamieesmärkidel. Teil on õigus vaidlustada eelmainitud tehnoloogiate kasutamist. Lisainformatsiooni leiate 4. lõigust.

Turu-uuring ja tagasiside tarbijatelt. Igasugune informatsioon, mida vabatahtlikult jagate seoses meie toodete ja teenuste kasutuskogemusega.

Tarbija loodud sisu. Igasugune sisu, mille ise loote ja meiega jagate kolmandate osapoolte sotsiaalsetes võrgustikes või laadides selle üles mõnele meie veebilehtedest või rakendustest, sh kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustike kasutamine (nt Facebook): näiteks on fotod, videod, isiklikud lood või muu sarnane meediasisu. Loa olemasolul kogume ja avaldame tarbijate poolt loodud sisu seoses erinevate tegvustega, sh konkursid ja muud kampaaniad, veebilehe funktsioonid, tarbijate kaasatus ja kolmandate osapoolte sotsiaalne võrgustik.

Kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustiku informatsioon. Igasugune informatsioon, mida jagate avalikult kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikus või teave, mis on osaks Teie profiilist kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikus (nt Facebook), mida lubate kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikul meiega jagada: näiteks Teie kontoinformatsioon (nt nimi, e-posti aadress, sugu, sünnipäev, elukohajärgne linn, profiilipilt, kasutajatunnus, sõprade nimekiri jne) ja igasugune muu informatsioon või tegevused, mida lubate kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikul jagada. Saame informatsiooni Teie kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustiku profiili (või selle detailide) kohta iga kord, kui laete alla Nestlé veebirakenduse või suhtlete sellega kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikus (nt Facebook) iga kord, kui kasutate sotsiaalvõrgustiku seadet, mis on integreeritud Nestlé saidiga (nt Facebook Connect) või iga kord, kui suhtlete meiega läbi kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustiku. Külastage kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustiku veebilehti, kui soovite lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Nestlé omandab Teie informatsiooni kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikust või kuidas vältida sotsiaalvõrgustikuteabe jagamist.

Makse- ja finantsinformatsioon. Igasugune informatsioon, mida vajame tellimuse täitmiseks või mida kasutate ostu tegemisel, näiteks Teie deebet- või krediitkaardiandmed (kaardiomaniku nimi, kaardi number, kehtivuse lõpp jne) või muud maksevormid (nende olemasolu korral). Nii meie ise kui meie maksetöötluse pakkuja(d) käsitleme makse- ja finantsinformatsiooni viisil, mis on vastavusse kohaldatavate seaduste, määruste ja turvastandarditega (nt PCI DSS – maksekaarditööstuse andmeturbestandard).

Kõned tarbijate kaasatuse teenustele. Suhtlust CES-iga võidakse salvestada või kuulata kooskõlas kohaldatavate seadustega majasiseste vajaduste eesmärgil (nt kvaliteedi või koolituse eesmärkidel). Maksekaardiandmeid ei salvestata. Seadusjärgse nõude korral teavitatakse Teid salvestamisest kõne alguses.

Tundlikud isikuandmed. Meie eesmärgiks ei ole koguda või muul viisil töödelda tundlikke isikuandmeid tavapärase äritegevuse käigus. Juhul, kui Teie tundlike isikuandmete töötlemine osutub mingil põhjusel vajalikuks, toetume Teie varasemale kiirnõusolekule igasuguseks vabatahtlikuks töötlemiseks. Kui töötleme Teie tundlikke isikuandmeid muudel eesmärkidel, põhineme järgmistel õiguslikel alustel: (i) kuritegude tuvastamine ja ennetamine (sh pettuse ennetamine); ja (ii) vastavus kohaldatavale seadusele (nt vastavus meie mitmekesisuse aruandlusele).

 3. LASTE ISIKUANDMED
 

Me ei küsi ega kogu tahtlikult isikuandmeid alla 13 aasta vanustelt lastelt. Juhul, kui avastame, et oleme tahtmatult kogunud isikuandmeid alla 13 aasta vanuselt lapselt, eemaldame lapse isikuandmed oma arhiivist koheselt. Siiski võib Nestlé koguda isikuandmeid alla 13 aasta vanuste laste kohta otse nende vanematelt või hooldajatelt ja vastava isiku selgesõnalisel nõusolekul.

 

4. KÜPSISED/SARNASED TEHNOLOOGIAD, LOGIFAILID JA VEEBIMAJAKAD
 

Küpsised/sarnased tehnoloogiad. Palun lugege meie küpsiste teatist, et saada teavet küpsiste sätete haldamise kohta ning lisainformatsiooni meie poolt kasututavate küpsiste ja nende eesmärkide kohta.

Logifailid. Kogume teavet logifailide kujul, mis salvestavad veebilehe tegevust ning koguvad andmeid Teie lehitsemisharjumuste kohta. Need sisendid luuakse automaatselt, mis aitavad meil vigu käsitleda, tööd parandada ja veebilehtede turvalisust hoida.

Veebimajakad. Veebimajakad (tuntud ka veebilutikatena) on väikesed koodistringid graafilise kujutise näol veebilehel või e-kirjas, mille eesmärgiks on meile andmete tagasisaatmine. Veebimajakate abil kogutud informatsioon sisaldab teavet nagu nt IP-aadress ja informatsiooni e-posti kampaaniale vastamise kohta (nt mis kellajal e-kiri avati, millistele linkidele vajutate e-kirjas jne). Kasutame veebimajakaid oma veebilehtedel või lisame neid Teile saadetavatele e-kirjadele. Kasutame veebimajakate informatsiooni mitmesugustel eesmärkidel, mis hõlmab, kuid ei piirne ainult lehe külastatavuse, külastajate loetelu, reklaami, e-posti, auditeerimise, aruandluse ja personaliseerimisega.

 


5. TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMINE
 


Järgnevates lõikudes kirjeldatakse erinevaid eesmärke, mille jaoks Teie isikuandmeid kogume ja kasutame, ning igaks eesmärgiks kogutavate isikuandmete erinevaid tüüpe. Pange tähele, et kõik järgnevalt loetletud kasutusvaldkonnad kehtivad iga üksikisiku kohta.
 

Milleks me isikuandmeid kasutame

Meie põhjused

Meie õigustatud huvid

Tarbeteenuste osutamine. Kasutame Teie isikuandmeid tarbeteenuste osutamise eesmärgil, mis hõlmab ka Teie päringutele vastamist. Tüüpiliselt vajab see teatud kontaktandmete ja päringu põhjust puudutava informatsiooni kasutamist (nt tellimuse staatus, tehniline küsimus, küsimus/kaebus toote kohta, üldine küsimus jne).

Lepinguliste kohustuste täitmine

 

Õiguslikud kohustused

 

Meie õigustatud huvid

Uute toodete ja teenuste täiustamine ning arendamine

 

Osutatavate teenuste kontroll ja täiustamine (tõhusam olemine)

 

Õiguslike nõuete kehtestamine, täidesaatmine või kaitsmine

 

Klientide rahulolu-uuringud

Konkursid, turundus ja muud kampaaniad. Teie nõusolekul (kui see on nõutav) kasutame Teie isikuandmeid toodete või teenuste kohta informatsiooni edastamiseks (nt turundus või kampaaniad). Seda võidakse teha nii e-posti, reklaamide, tekstisõnumite, telefonikõnede kui postisaadetiste kaudu kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses. Mõned meie kampaaniatest toimuvad kolmandate osapoolte veebilehtedel ja/või sotsiaalsetes võrgustikes. Teie isikuandmete kasutamine on vabatahtlik, mis tähendab et Te võite mitte oma nõusolekut anda (kui see on nõutav) või juba antud nõusoleku tagasi võtta või vaidlustada isikuandmete töötlemine ülalmainitud eesmärkidel. Tutvuge 9. ja 10. lõiguga, kui soovite detailset informatsiooni oma turundusalaste eelistuste muutmise kohta. Teie isikuandmete kasutamine konkurssidel või kampaaniates osalemise eesmärgil on vabatahtlik. Kui Te aga oma isikuandmeid ei esita, ei ole Teil võimalust osaleda konkurssidel/kampaaniates. Tutvuge iga konkursi/kampaaniaga kaasnevaid ametlikke reegleid või detaile, kui soovite lisainformatsiooni meie konkursside ja muude kampaaniate kohta.

Teie nõusolekul (kui see on nõutav)

 

Lepinguliste kohustuste täitmine

 

Õiguslikud kohustused

 

Meie õigustatud huvid

Väljaselgitamine, millised meie toodetest ja teenustest võiksid Teile huvi pakkuda ning Teile nende tutvustamine

 

Uute tarbijatüüpide määratlemine uute toodete või teenuste jaoks

 

Pettuste ennetamine ning õiguslike nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine

Kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud: Kasutame Teie isikuandmeid, kui suhtlete kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikes (näiteks kasutate „like“ funktsiooni), et Teile reklaame näidata ja Teiega kolmandate osapoolte võrgustikes suhelda. Tutvuge kolmandate osapoolte eraelu puutumatuse teatistega, kui soovite lisainformatsiooni nende funktsioonide toimimise, Teie kohta saadavate andmete ning selle tõkestamise osas.

   

Personaliseerimine (online ja offline). Teie nõusolekul (kui see on nõutav) kasutame Teie isikuandmeid, et (i) analüüsida Teie eelistusi ja harjumusi (ii) ette näha Teie vajadusi, põhinedes Teie profiili analüüsil; (iii) parandada ja isikustada Teie kogemust meie veebilehtedel ja rakendustes; (iv) veenduda, et meie veebilehtede/rakenduste sisuformaat on Teile ja Teie arvuti või seadme jaoks optimaalne; (v) pakkuda Teile suunatud reklaami ja sisu ning (vi) võimaldada Teil kasutada interaktiivseid funktsioone, kui peaksite seda soovima. Näiteks peame meeles Teie kasutajatunnust/e-postiaadressi või ekraaninime, nii et saate meie veebilehte järgmisel korral külastades kiiresti sisse logida või et saate hõlpsasti taastada tooted, mille eelmisel korral ostukorvi lisasite. Sellise informatsiooni alusel ja Teie nõusolekul (kui see on nõutav) näitame ka Teile spetsiifilist Nestlé sisu või kampaaniaid, mis sobivad Teie huvidega. Teie isikuandmete kasutamine on vabatahtlik, mis tähendab et Te võite mitte oma nõusolekut anda (kui see on nõutav) või juba antud nõusoleku tagasi võtta või vaidlustada oma isikuandmete töötlemine eelmainitud eesmärkidel. Tutvuge 10. lõiguga, et saada lisainformatsiooni selle tõkestamise kohta.

Teie nõusolekul (kui see on nõutav)

 

Meie õigustatud huvid

Väljaselgitamine, millised meie toodetest ja teenustest võiksid Teile huvi pakkuda ning Teile nende tutvustamine

 

Uute tarbijatüüpide määratlemine uute toodete või teenuste jaoks

Tellimuse täitmine. Kasutame Teie isikuandmeid tellimuste töötlemiseks ja saatmiseks, tellimustest teavitamiseks, aadresside parandamiseks ja isikusamasuse tõestuse ning muude pettuseid ennetamise tegevuste läbiviimiseks. See hõlmab teatud tüüpi isikuandmete ja makseinformatsiooni kasutamist.

   

Muud üldised eesmärgid (nt sisemine või turu-uuring, analüütika, turvalisus). Kooskõlas kohaldatavate seadustega kasutame Teie isikuandmeid üldistel ärilistel eesmärkidel – nt Teie konto haldamine, sise- või turu-uuringute läbiviimine ja reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmine. Kui Teil on mitu Nestlé kontot, jätame endale õiguse liita need üheainsaks kontoks. Lisaks kasutame Teie isikuandmeid kommunikatsiooni, IT ja turvasüsteemide haldamiseks ja tööks.

Lepinguliste kohustuste täitmine

 

Teie nõusolekul (kui see on nõutav)

 

Õiguslikud kohustused

 

Meie õigustatud huvid

Uute toodete ja teenuste täiustamine ja arendamine

 

Osutatavate teenuste kvaliteedi kontroll ja täiustamine (tõhusam olemine)

 

Klientide rahulolu-uuringud

 

Meie süsteemide, võrgustike ja töötajate kaitsmine

 

Pettuste ennetamine ning õiguslike nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine Vastavus õiguslikele kohustustele

Juriidilised põhjused või ühinemine/omandamine. Juhul, kui Nestlé või selle varad omandatakse või ühendatakse teise ettevõttega (sh pankrotist tulenevalt) jagame Teie isikuandmeid meie õigusjärglastega. Lisaks avaldame Teie isikuandmed kolmandatele osapooltele (i) kui seda nõuab kohaldatav seadus; (ii) vastates õiguslikele menetlustele; (iii) vastates pädeva õiguskaitseasutuse päringule (iv) et kaitsta meie õiguseid, privaatsust, ohutust või vara; või (v) et täita lepingute tingimusi või meie veebilehe tingimusi.Juriidilised põhjused või ühinemine/omandamine. Juhul, kui Nestlé või selle varad omandatakse või ühendatakse teise ettevõttega (sh pankrotist tulenevalt) jagame Teie isikuandmeid meie õigusjärglastega. Lisaks avaldame Teie isikuandmed kolmandatele osapooltele (i) kui seda nõuab kohaldatav seadus; (ii) vastates õiguslikele menetlustele; (iii) vastates pädeva õiguskaitseasutuse päringule (iv) et kaitsta meie õiguseid, privaatsust, ohutust või vara; või (v) et täita lepingute tingimusi või meie veebilehe tingimusi.

Õiguslikud kohustused

 

Meie õigustatud huvid

Vastavus õiguslikele kohustustele

 

Meie varade ja töötajate kaitsmine

 

 

6. TEIE ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Lisaks 12. lõigus nimetatud Nestlé üksustele (vastutavad andmetöötlejad ja kontaktandmed) jagame Teie isikuandmeid järgmist tüüpi kolmandate osapoolte organisatsioonidega:

Teenuste pakkujad. Need on ettevõttevälised äriühingud, mida kasutame äritegevuses (järgmiste teenuste pakkujad: ladustamine, logistika, postiteenused, kullerteenused, turundus (kampaaniate läbiviimine, e-kirjade saatmine, reklaamikampaaniate juhtimine), CES, turu-uuring, seadmete hooldamine ja parandamine, IT/IS-tugi, sh veebilehe ja andmebaasi haldamine ja arendamine, maksete töötlemine, juriidiline, audit, raamatupidamine). Teenuste pakkujatel ja nende poolt valitud töötajatel on lubatud Teie isikuandmeid vaadelda ja kasutada ainult meie nimel ja kindlate ülesannete täitmiseks, milleks nad on kohustatud vastavalt meiepoolsetele instruktsioonidele. Samuti nõutakse neilt Teie isikandmete hoidmist konfidentsiaalse ja turvalisena.

Krediidiinfoasutused/võlgade sissenõudjad. Kohaldatava seaduse poolt lubatud määral on krediidiinfoasutused ja võlgade sissenõudjad asutused väljastpoolt, mida kasutame Teie krediidivõime tuvastamiseks (eriti tellimuste puhul, mis tasutakse alles pärast tellimuse väljastamist) või tasumata arvete sissenõudmiseks.

Kolmandate osapoolte ettevõtted, mis kasutavad isikuandmeid nende endi turunduseesmärkidel. Me ei litsentseeri ega müü Teie isikuandmeid kolmandate poolte ettevõtetele nende endi turunduseesmärkide jaoks välja arvatud juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Nende identiteet avaldatakse siis, kui Teilt nõusolekut küsitakse.

Kolmandate osapoolte saajad, kes kasutavad isikuandmeid õiguslikel põhjustel või ühinemise/omandamise tõttu. Avalikustame Teie isikuandmed kolmandatele pooltele õiguslikel põhjustel (nt subjektid, kellele oleme kohustatud Teie isikuandmeid avaldama, eriti avalikud haldusasutused või õiguskaitseasutused) või omandamise või ühinemise kontekstis (täpsema informatsiooni leiate 5. lõigust).

 


7. ISIKUANDMETE TALLETAMINE
 

Nestlé rakendab kõiki põhjendatud meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmeid töödeldakse ainult minimaalsel ajaperioodil, mille aluseks on järgmised kriteeriumid:

(a) Nestlé talletab Teie isikuandmete koopiad kujul, mis võimaldab tuvastamist ainult niikaua kui:

(i) meil on Teiega kestev suhe (nt olete lisatud meie e-kirjade nimekirja ja Te ei ole sellest loobunud; võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks turunduseesmärkidel või kui vaidlustate selle;

(ii) teie isikuandmed on vajalikud seoses käesolevas teatises sätestatud eesmärkidega ja meil on kehtiv õiguslik alus,

ning

(b) iga kohaldatav nõuete/maksukohustuste piiranguperioodi kestus seoses töötlemise eesmärgiga ning lisaks üks aasta, mille alguseks loetakse selle aasta lõpp, mil kohaldatav piiranguperiood on lõppenud. Lisa-aasta on mõeldud nõuete jaoks, mis esitatakse veidi enne kohaldatava piiranguperioodi lõppu ja mille eesmärgiks on sätestada andmete kustutamise, hävitamise või anonüümseks muutmise kuupäev. Asjassepuutuvate õiguslike nõuete esitamisel võime Teie isikuandmeid töödelda lisaperioodil, mis osutub nõudega seoses vajalikuks.

Eelmainitud lõigus (b) märgitud ajavahemikel piirame Teie isikuandmete töötlemist nende säilitamiseks, välja arvatud sel määral, mil andmeid tuleb läbi vaadata seoses nõudega või kohustusega kohaldatava seaduse alusel.

Kui eelmainitud lõikudes (a) ja (b) loetletud ajavahemikud on lõppenud, mõlemad kohaldatavas ulatuses, siis (i) kustutame või hävitame asjassepuutuvad isikuandmed lõplikult või (ii) muudame asjassepuutuvad isikuandmed anonüümseks.

 


8. TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA/VÕI EDASTAMINE
 

Rakendame (järgnevalt kirjeldatud) sobilikke meetmeid, et hoida Teie isikuandmed konfidentsiaalse ja turvalisena. Pidage meeles, et kaitse ei kehti teabe kohta, mida jagate avalikes keskkondades (nt kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud).

Isikud, kellel on võimalus juurdepääsuks isikuandmetele. Volitatud personal või agendid töötlevad Teie isikuandmeid teadmisvajaduse alusel sõltuvalt konkreetsest eesmärgist, milleks Teie isikuandmeid kogutakse (nt tarbijate heaolu küsimuste eest vastutaval personalil on ligipääs Teie tarbimisajaloole).

Töökeskkondades rakendatavad meetmed. Säilitame Teie isikuandmeid töökeskkondades, mis kasutavad mõistlikke turvameetmeid volitamata juurdepääsu tõkestamiseks. Järgime isikuandmete kaitsmisel põhjendatud norme. Informatsiooni edastamine Interneti teel ei ole kahjuks täiesti turvaline ja kuigi anname endast parima Teie isikuandmete kaitsmisel, ei saa me andmete turvalisust garanteerida nende edastamisel meie veebilehtede/rakenduste kaudu.

Meetmed, mille kasutamist Teilt ootame. Ka Teil on oluline osa isikuandmete turvalisena hoidmisel. Kui loote online konto, valige kindlasti parool, mille äraarvamine oleks teistele raske ning ärge avaldage oma parooli mitte kellelegi mitte kunagi. Teie vastutate parooli konfidentsiaalsena hoidmise ning oma konto kasutamise eest. Jagatud või avaliku arvuti kasutamisel ärge valige kunagi varianti, et Teie kasutajatunnus/e-posti aadress või parool salvestatakse ning logige kindlasti kontolt välja iga kord, kui arvuti juurest lahkute. Peaksite kasutama ka meie veebilehel/rakenduses pakutavaid privaatsussätteid või kontrollvahendeid.

Teie isikuandmete edastamine. Äritegevuse rahvusvahelise iseloomu tõttu võib meil tekkida vajadus Teie isikuandmete edastamiseks Nestlé kontserni siseselt ja kolmandatele osapooltele (nii nagu on kirjeldatud 6. lõigus) seoses käesolevas eraelu puutumatuse teatises sätestatud eesmärkidega. Sel põhjusel võime edastada Teie isikuandmeid teistesse riikidesse, milles kehtivad seadused ja andmekaitse vastavusnõuded erinevad Eesti kohaldatavatest.

Edastame Teie isikuandmeid ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“), sh riikidesse, kus kehtivad andmekaitsestandardid, mis erinevad EMP-s kohaldatavatest (nt muud Nestlé üksused). Oleme (i) rakendanud Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud standardsed lepingulised tingimused Teie isikuandmete kaitsmiseks (ning Teil on õigus nõuda meilt nende tingimuste koopiaid, võttes meiega ühendust 12. lõigus esitatud informatsiooni alusel) ja/või (ii) toetume Teie nõusolekule (kui seadus seda võimaldab).

 


9. JUURDEPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE JA MUUD ÕIGUSED
 

Juurdepääs isikuandmetele. Teil on õigus pääseda juurde Teid puudutavale informatsioonile, sellega tutvuda ning saada sellest füüsiline või elektrooniline koopia saamiseks. Teil on ka õigus saada informatsiooni isikuandmete allika kohta.

Eelmainitud õiguseid saab kasutada, saates meile e-kirja aadressile data.privacy@ee.nestle.com või kirjutades aadressile UAB Nestlé Baltics J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius, Lithuania (meil on õigus tuvastada Teie isikusamasus enne informatsiooni väljastamist). Kui päringu on esitanud keegi teine isik, tõestamata, et päring on seaduslikult esitatud Teie poolt, lükatakse päring tagasi. Pange tähele, et meile esitatud isiku tuvastamise teavet töödeldakse ainult kooskõlas kohaldatavate seadustega ja nendega lubatud ulatuses.

Lisaõigused (nt isikuandmete muutmine ja kustutamine). Seadusega sätestatud korral võite (i) nõuda oma isikuandmete kustutamist, ülekandmist, parandamist või läbivaatamist; (ii) piirata oma isikuandmete kasutamist või avaldamist; and (iii) võtta tagasi nõusolek meie andmetöötlustegevuste kohta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta seaduslikku töötlust nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist).

Kohaldatavate seaduste raames võivad Teil olla ka järgmised lisaõigused seoses asjassepuutuvate isikuandmete kasutamisega:

• õigus vaidlustada meie poolt või nimel isikuandmete kasutamine mõnel konkreetsel põhjusel; ja

• õigus vaidlustada Teie isikuandmete töötlemine meie poolt või meie nimel otseste turunduseesmärkide jaoks.

Pange tähele, et teatud olukorras ei ole meil võimalik Teie isikuandmeid kustutada ilma Teie kasutajakontot kustutamata. Õiguslike või lepinguliste kohustuste täitmiseks võidakse meilt võidakse nõuda teatud isikuandmete talletamist pärast teiepoolset kustutamise nõuet.

Kohaldatavate seaduste alusel võidakse meil lubada teatud isikuandmed talletada, et täita ärilisi eesmärke.

Meie veebilehtedel võib olla spetsiaalne funktsioon, mis võimaldab Teil esitatud isikuandmeid üle vaadata ja toimetada. Pidage meeles, et palume registreeritud klientidel oma identiteeti tõendada (nt kasutajatunnus/e-posti aadress ja parool) enne kontoteabele juurdepääsu või selles muudatuste tegemist. See aitab vältida volitamata juurdepääsu Teie kontole.

Loodame vastata kõikidele võimalikele päringutele isikuandmete töötlemise kohta. Kui Teil on siiski lahendamata muresid, on Teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitseasutusele: Eesti andmekaitseinspektsioon

 


10. TEIE VALIKUD SELLE KOHTA, KUIDAS ISIKUANDMEID KASUTAME JA AVALDAME

 

Meie eesmärgiks on pakkuda Teile erinevaid valikuid Teie poolt esitatavate isikuandmete kohta.

Järgnevalt on loetletud võimalused, mis annavad Teile kontrolli oma isikuandmete üle:

Küpsised/sarnased tehnoloogiad. Saate oma nõusolekut hallata läbi (i) meie nõusoleku haldamise lahenduse või (ii) oma veebilehitseja, et keelduda kõikidest või mõnedest küpsistest/sarnastest tehnoloogiatest või et saaksite teavet nende kasutamise kohta. Palun lugege 4. lõiku.

Reklaam, turundus ja kampaaniad. Võite anda Nestléle nõusoleku isikuandmete kasutamiseks toodete või teenuste reklaamimise eesmärgil, märkides linnukese(d) registreerimisvormidel või vastates meie CES esindajate küsimus(t)ele. Kui peaksite otsustama, et Te ei soovi sellist teavet enam saada, võite igal ajal loobuda turundusmaterjali saamisest, järgides informatsioonis sisalduvaid juhiseid. Selleks, et loobuda ükskõik millise sidekanali (sh kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustike) poolt edastatavast turundusmaterjalist, võite seda teha igal ajal, kui vajutate vastaval lingil meie sidekanalites, logite sisse veebilehtedele (rakendustesse) ning eemaldate linnukesed vastavatest kastikestest või helistate CES-i. Pidage meeles, et isegi kui loobute turundusmaterjalide saamisest, võite ikkagi saada administratiivteateid – nt tellimuse või muude tehingute kinnitused, teavitused kontotegevuste kohta (nt konto kinnitused, paroolimuudatused jne) ja muud olulised mitteturundusalased seotud teated.

Personaliseerimine (online ja offline): Kui õigusaktid seda nõuavad ja kui soovite, et Nestlé kasutaks Teie isikuandmeid, et pakkuda Teile personaliseeritud kogemust/suunatud reklaami ja sisu, võite sellest teada anda, märkides linnukesed vastava(te)sse kastike(ste)sse registreerimisvormil või vastates CES esindajate küsimus(te)le. Kui peaksite otsustama, et te ei soovi enam personaliseerimist, võite sellest igal ajal loobuda, logides sisse meie veebilehtedele/rakendustesse ning muutes kasutajaeelistusi konto profiilil, eemaldades linnukesed vastavatest kastikestest ära või helistades CES-i.

Suunatud reklaam. Teeme koostööd reklaamivõrgustike ja muude reklaamiteenuste pakkujatega („reklaamipakkujad“), kes pakuvad meie ja muude meiega mitte seotud ettevõtete nimel reklaami Internetis. Mõned neist reklaamidest on kujundatud Teie huvidele vastavalt, põhinedes Nestlé või muude mitteseotud ettevõtete veebilehtedelt kogutud informatsioonil. Külastage www.aboutads.info/choices, et saada lisainformatsiooni reklaami kohta ja teavet, kuidas loobuda huvidepõhisest reklaamist ettevõtetelt, mis osalevad Digital Advertising Alliance’i (DAA - digitaalreklaami ühendus) eneseregulatsiooni programmis. Lisaks saate DAA AppChoices rakendusega liitunud ettevõtete reklaamist loobuda mobiilirakendustes, laadides alla rakenduse iOS või Androidi rakenduste poest. Saate ka peatada täpsete asukohaandmete kogumise mobiiliseadmelt seadme asukohateenuste sätete abil.

 


11. TEATISE MUUDATUSED
 

Uuendame käesolevat teatist, kui muudame isikuandmete töötlemise viisi. Meil on õigus teha igal ajal muudatusi töömeetodites ja teatises. Teavitame Teid igast tegevusmuudatusest, lisades vastava informatsiooni meie veebilehtedele/rakendustesse või saates Teile uuendatud informatsiooni tegevuste kohta.

 


12. VASTUTAVAD ANDMETÖÖTLEJAD JA KONTAKTANDMED
 

Palun võtke meiega ühendust: data.privacy@ee.nestle.com, kirjutage meile aadressil UAB Nestlé Baltics, J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius, Lithuania, või helistage CES-i telefoninumbril 6 177 441, kui soovite esitada küsimusi käesoleva teatise ja privaatsuspoliitikate kohta või neid kommenteerida.

Võite ka võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti teel: DataProtectionOffice@nestle.com.

Võtame vastu iga isikuandmete töötlemise kohta käiva kaebuse ja uurime seda (sh kaebus, et oleme Teie õiguseid rikkunud vastavalt kohaldatavatele eraelu puutumatust käsitlevatele õigusaktidele).
 

 

Vastutavad andmetöötlejad

Vastutusala

UAB Nestlé Baltics

J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius, Lithuania

Kõik tegevused